Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych do CKZ nr 1 przy ZSE w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  REGON: 050658640
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych do CKZ nr 1 przy ZSE w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nw. pomocy dydaktycznych, branża teleinformatyczna:- Zestaw edukacyjny z telekomunikacji zawierający podstawowe moduły elektroniczne do ćwiczeń z podstaw telekomunikacji – 1 szt.- Reflektometr optyczny do testowania włókien jedno i wielomodowych w sieciach dalekosiężnych, kampusowych i dostępowych – 2 szt.- Platforma pomiarowa OTDR – 4 szt.- Moduł oprogramowania do platformy pomiarowej OTDRdodany w 2 szt. platformy pomiarowej – 2 szt.- Moduł stabilizowanego źródła światła do platformy pomiarowej OTDRdodany w 2 szt. platformy pomiarowej – 2 szt.- Moduł miernika mocy optycznej do platformy pomiarowej OTDRdodany w 2 szt. platformy pomiarowej – 2 szt.- Moduł optycznego inspektora złączy do platformy pomiarowej OTDRdodany w 2 szt. platformy pomiarowej – 2 szt.- Analizator widma – 1 szt.- Selektywny miernik poziomu przeznaczony do obsługi systemów PLCC – 1 szt.- Generator sygnału testowego do badania pętli abonenckiej lub inne urządzenie posiadające funkcjonalność generatora – 1 szt. - Spawarka światłowodowa z ruchomym wyświetlaczem LCD – 2 szt.- Spawarka światłowodowa wraz z oprzyrządowaniem – 8szt.- Sieciocentryczna centrala telefoniczna IP wraz z oprogramowaniem – 1 komplet - Specjalistyczna odrębna sieć światłowodowa z własnym punktem dystrybucyjnym (szafa światłowodowa) – 1 komplet- Specjalistyczna sieć teleinformatyczna z własnym punktem dystrybucyjnym (szafa teleinformatyczna) - 1 komplet
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach