Przetargi.pl
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Sokółka

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, ul. Targowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 711 27 53, , fax. 0-85 711 46 61
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Targowa 15
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. 0-85 711 27 53, , fax. 0-85 711 46 61
  REGON: 50214127000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpwik.sokolka.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Sokółka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykonanych w procedurze „zaprojektuj i wykonaj”. Nazwa przedsięwzięcia: ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Sokółka” Lokalizacja przedsięwzięcia: Sokółka, Działki oznaczona numerem geodezyjnym 104 oraz 105, obręb 34 Sokółka, jednostka ewidencyjna Sokółka – Miasto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45222100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, iż poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach