Przetargi.pl
Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór "Mój Rynek"

Gmina Nowy Dwór ogłasza przetarg

 • Adres: 16-205 Nowy Dwór, Plac Rynkowy
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 226 032 , fax. 085 722 60 32
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Dwór
  Plac Rynkowy 21
  16-205 Nowy Dwór, woj. podlaskie
  tel. 857 226 032, fax. 085 722 60 32
  REGON: 53681200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug-nowydwor.pbip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór "Mój Rynek"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa przebudowa ogólnodostępnego targowiska "Mój Rynek" w Nowym Dworze zlokalizowanego na działce nr ewid. 929 oraz wykonanie pozostałych prac i czynności towarzyszących zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych oraz dokumentacją techniczną. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: I. Nawierzchnie: 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej – 1 kpl., 1.1. Zdjęcie humusu. 2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu o grubości do 15cm za pomocą spycharek ze złożeniem na hałdach 2000 m3, 3. Roboty ziemne wykonywane koparkami gąsiennicowymi o poj. łyżki 1,00m3 z transportem urobku samochodami samowyładow. na odle. Do 1km lub na odkład z transportem do 20m w gruncie kat. III – 300m3, 1.2. Roboty rozbiórkowe. 4. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm – 6,2m3, 5. Rozebranie murków , filarów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej – 24m3, 6. Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 5km 3,2m3, 2.0. ROBOTY ZIEMNE, 2.1. Wykonanie wykopów, 7. Roboty ziemne wykonywane koparkami gąsiennicowymi o poj. łyżki 1,00m3 z transportem urobku samochodami samowyładow. Na odle. Do 1km lub na odkład z transportem do 1km w gruncie kat. III – 400m3, 2.2. Wykonanie podbudowy, 8. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20cm – 2000m2, 9. Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10cm – 200m3, 3.0. NAWIERZCHNIE, 10. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa wiążąca) – 1740m2, 11. Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) – 1740m2, 12. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo piaskowej – 176m, 13. Oznakowanie poziome – 1 kpl., 14. Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową – 118m, 15. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 96m2. 4.0. ZIELEŃ, 16. Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.7 m – 66szt., 17. Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem – 0,06ha II.Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej: 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, 18. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym – 0,05km, 2.0. ROBOTY ZIEMNE, 19. Wykopy oraz przekopy o gł. Do 3m wyk. Na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 - 0,60m3 w gr. Kat. I-II – 155,04m3, 20. Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych – 155,04m3, 3.0. ROBOTY MONTAŻOWE, 21. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm – 26m, 22. Studzienki rewizyjne pVC 425mm montowane w gotowym wykopie i głębokości do 3m - kompletne - pokrywa żeliwna 40ton - żeliwo sferoidalne, 23. Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE typ SDR 11 - rurociągi o śr. 32 mm ( nakłady na 1 m przyłącza ) – 25m, 24. Nawiertki na istniejących rurocią- gach PVC o śr. zewn. 110 mm – 1szt. , 25. Studnia prefabrykowana z poletylenu o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m – 1studnia, 26. Zawory antyskażeniowe z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm – 1szt., 27. Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm – 1kpl., 28. Zawory odcinające 25mm, grzybkowe – 2szt., 29. Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych – 1kpl. 30. Montaż zaworów czerpalnych 15mm – 1szt., 31. Zdrój wody pitnej, postumentowy, wibrobeton, 1*misa – 1szt. III. Ogrodzenie: 32. Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,2x0,3m fundament 0,2x0,8 – 214m, 33. Ogrodzenie panelowe - panel 1760 na słupkach systemowych – 202m, 34. Brama przesuwna H=1760, L=5m przystosowana do napędu – 2kpl., 35. Montaż furtki o wys. H=1760, L=1m, otwieranych ręcznie z zamkami – 2kpl. IV. Doświetlenie targowiska: 36. Lampa solarna wraz z zakupem i montażem – 1kpl. V. Remont szaletu publicznego: 37. Wymiana krokwi zwykłych – 35m, 38. Wymiana murłat – 10m, 39. Wymiana łacenia dachu pod pokrycie blachodachówką o odstępie łat ponad 20 cm – 36m2, 40. Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej – 36m2, 41. Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową na łatach – 36m2, 42. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – 20m2, 43. Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki – 6m, 44. Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe – 3m, 45. Okładzina z elementów winylowych - podsufitka więźby dachowej – 36m, 46. Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej – 46m2, 47. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach – 42m2, 48. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły – 46m2, 49. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego – 0,4m3, 50. Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (z zakupem i montażem) z zamkiem i samozamykaczem – 3szt., 51. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grub. 2mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych – 46m2. VI.Wyposażenie: 52. Wiata straganowa modułowa 3,00/2,00/2,60m – 10szt., 53. Kosz na śmieci – 5szt., 54. Tablica informacyjna – 2szt., 55. Stół targowy z siedziskiem – 5szt., 56. Oddzielenie terenów zielonych - bariery drewniane – 123m,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 lit. a oraz w ust. 2 lit. a. (Załącznik do SIWZ) oraz składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 lit. a oraz w ust. 2 lit. a. (Załącznik do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach