Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie odłączenia istniejącego rowu od zbiornika retencyjnego przy ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie odłączenia istniejącego rowu od zbiornika retencyjnego przy ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie odłączenia istniejącego rowu od zbiornika retencyjnego przy ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku: 1) Likwidacji istniejącego rowu (na odcinku ok. 8 mb, od istniejącego rowu do zbiornika), 2) Przebudowa części zbiornika, w obszarze likwidowanego rowu, polegająca na przebudowie oraz profilowaniu dna i skarp, z umocnieniem skarp płytami betonowymi ażurowymi i uszczelnieniem skarp matami bentonitowymi, 3) Wykonanie rowu, na odcinku od istniejącego rowu do wlotu do istniejącej kanalizacji deszczowej (ok. 25 mb), z umocnieniem dna narzutem kamiennym i obłożeniem skarp darniną, 4) Wykonanie wlotu rowu do istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. K. Ciołkowskiego, poprzez poziomy osadnik piasku (parametry jak dla KPED 01.14), z okratowaniem wlotu. 5) Rozbiórka i montaż istniejącego ogrodzenia panelowego z istniejących elementów, w niezbędnym zakresie, na długości ok. 10 m, 6) Montaż zastawek w istniejących wlotach wód ze zbiornika do kanałów deszczowych, w celu okresowego spiętrzenia wód w zbiorniku, 7) Wykonanie drenażu z rur średnicy ok. 160 mm, ułożonego w kruszywie filtracyjnym, o łącznej długości ok. 12 mb, z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Określa się wymaganą ilość egzemplarzy poszczególnych części dokumentacji: a) Projekt budowlany/ zgłoszeniowy – po 5 egz., b) Projekty wykonawcze branżowe - po 2 egz., c) Przedmiary robót - po 2 egz., d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 1 egz., e) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy – 1 egz., f) Informacja BIOZ – 5 egz., g) Badania geotechniczne podłoża gruntowego – 1 egz., h) Wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji projektowej wymieniona w lit. a-g opracowana w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD12 - część rysunkowa oraz w plikach PDF (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) - płyta CD lub DVD – 1 szt. 2) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, zgoda wodnoprawna, decyzje, warunki, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami, 3) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej 4) realizacja wszystkich robót budowlanych wraz z: a) pełną obsługą geodezyjną (w tym mapę poinwentaryzacyjną w 6 egz. (w tym 2 egz. w kolorze) z naniesionymi wymiarami obiektów i urządzeń zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej), oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. b) organizacją i zabezpieczeniem budowy oraz czynnościami niezbędnymi do przekazania inwestycji oraz przekazania pasa drogowego Zarządowi Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zapewnieniem ciągłego dostępu (dojścia i dojazdu) do budynków sąsiadujących z ww. inwestycją w trakcie jej realizacji, c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy, d) wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy, e) odbudową poziomej osnowy geodezyjnej III klasy w zakresie objętym terenem inwestycji, f) niezbędnymi badaniami laboratoryjnymi, g) sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, h) kosztami zajęcia pasa drogowego, i) odtworzeniem wierzchniej warstwy nawierzchni utwardzonych, humusu oraz zieleni, j) uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót, k) czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji i oddania obiektu do użytkowania wraz z: • operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatów na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (zagęszczenie gruntu, badanie geotechniczne gruntu itp.), • załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą z ilością wybudowanych środków trwałych, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SIWZ oraz programu funkcjonalno - użytkowego i wystąpić do zamawiającego o ich rozstrzygnięcie. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 6. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami. 7. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 8. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SIWZ). 9. W przypadku, gdy w programie funkcjonalno – użytkowym zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w programie funkcjonalno – użytkowym . 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 11. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli oświadczenie wstępne (na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ) - składa każdy z wykonawców - do oferty, 2) dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ - składa każdy z wykonawców – na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej), 3) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ - składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V SIWZ - na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej); 2. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg zał. nr 6 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. UWAGA: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. – nie dotyczy 4. Wykonawca, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ. 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach