Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji pomieszczeń po Ośrodku Nefrologii ze Stacji Dializ w celu zmiany lokalizacji Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopdecznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-471 Białystok, Fabryczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 8693550, 8694550, , fax. 858 693 566
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
  Fabryczna 27
  15-471 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 8693550, 8694550, , fax. 858 693 566
  REGON: 50637922000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswia.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji pomieszczeń po Ośrodku Nefrologii ze Stacji Dializ w celu zmiany lokalizacji Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopdecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego tj. Branża budowlana a) Roboty rozbiórkowe b) Roboty konstrukcyjne c) Roboty murowe d) Ścianki i zabudowy z płyt g-k e) Stolarka okienna i drzwiowa f) Tynki i okładziny wewnętrzne g) Sufity podwieszane h) Malowanie ścian , sufitów i) Posadzki j) Elementy wykończeniowe Branża elektryczna a) Demontaże b) Zasilanie oddziału c) Rozdzielnice nn d) Wewnętrzne linie zasilające e) Instalacja oświetleniowa f) Instalacja gniazd 230V i siłowa g) Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych h) Instalacja okablowania strukturalnego i) Instalacja TV j) Instalacja domofonowa k) Instalacja KD l) Instalacja CCTV ł) Badania i pomiary System SSP a) Demontaże b) Okablowanie c) Urządzenia liniowe d) Centrala SSP e) Uruchomienie SSP f) Dokumentacja powykonawcza Branża sanitarna a) Instalacje co b) Instalacje wentylacji c) Instalacje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej Szczegółowe informacje zawarte zostały w dokumentacji przetargowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona kwotą wadium w wysokości 40 500,00 Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy 84 1130 1059 0017 3261 0420 0002 Bank Gospodarstwa Krajowego. Za skuteczne wniesienie wadium przelewem Zamawiający uważa wadium, które wpłynie na w/w rachunek przed upływem składania ofert. Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych mają być udzielone do końca terminu związania ofertą W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w formie pieniężnej Wykonawca wraz z ofertą winien je wnieść w postaci dokumentu elektronicznego w formie w jakiej został ustanowiony przez gwaranta tj. oryginał dokumentu elektronicznego podpisany podpisem kwalifikowanym przez wystawiającego. W związku z powyższym w przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno ono uwzględniać wszystkie sytuacje, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze zobowiązaniem gwaranta/poręczyciela do bezwarunkowej (nie podlegającej weryfikacji), płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, nieodwołalnej wypłaty całej kwoty wymaganego wadium w okresie ważności gwarancji/poręczenia Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty dołączone do oferty: a) wypełniony formularz ofertowy b) wypełniony formularz cenowy c) wypełniony wzór umowy d) oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy. e) oświadczenie RODO f) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli dotyczy (wymagany oryginał). g) wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach