Przetargi.pl
Przebudowa przepustu położonego na rzece Kosódka w ciągu drogi gminnej Nr 10453B w m. Oliszki.

Gmina Mońki ogłasza przetarg

 • Adres: 19-100 Mońki, ul. Słowackiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 162 587 , fax. 857 162 587
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mońki
  ul. Słowackiego
  19-100 Mońki, woj. podlaskie
  tel. 857 162 587, fax. 857 162 587
  REGON: 50659102000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um-monki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa przepustu położonego na rzece Kosódka w ciągu drogi gminnej Nr 10453B w m. Oliszki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przepustu położonego na rzece Kosódka w ciągu drogi gminnej Nr 10453B w m. Oliszki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 3. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zakresie wszystkich prac dotyczących robot budowlanych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawcę oraz dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne, w tym operatorów sprzętu. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy – załącznik nr 4 do siwz. 4. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na nadzorze nad wykonywanymi robotami. 5. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji projektowej. 6. Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielne oświadczenie wstępne (zał. nr 2 do siwz). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp -zgodnie ze wzorem zał. nr 3 do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach