Przetargi.pl
Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych położonych na terenie m.st. Warszawy (znak sprawy ZP- 11 /15)

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6998449 , fax. 022 6998154
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  ul. Nowogrodzka 43 43
  00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6998449, fax. 022 6998154
  REGON: 01525966300108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych położonych na terenie m.st. Warszawy (znak sprawy ZP- 11 /15)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen nieruchomości znajdujących się na terenie m.st. Warszawy dla Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy w tym: a) wycen prawa własności gruntu w celu aktualizacji i ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokali - szacowana liczba wycen: 180 szt. b) wycen prawa własności gruntu i prawa użytkowania wieczystego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - szacowana liczba wycen: 20 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Wyceny w formie operatów szacunkowych wykonywane będą sukcesywnie, na podstawie szczegółowych pisemnych zamówień Zamawiającego. Termin wykonania operatu szacunkowego - zgodny z ofertą Wykonawcy, lecz nie dłużej niż 21 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania operatu szacunkowego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach