Przetargi.pl
Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Letniej i Sosnowej działki o nr ew. 97, 98, 114, 11/10, 9/9, 9/10, 9/3, 11/3, 3/4, 47/2, 103, 112, 11/9, 65/1, 115, 19/6, 84 w miejscowości Jazgarzewszczyzna

Gmina Lesznowola ogłasza przetarg

 • Adres: 05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7579340 do42 wew. 113 , fax. 022 7579270
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lesznowola
  ul. Gminnej Rady Narodowej 60 60
  05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie
  tel. 022 7579340 do42 wew. 113, fax. 022 7579270
  REGON: 00053901200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Letniej i Sosnowej działki o nr ew. 97, 98, 114, 11/10, 9/9, 9/10, 9/3, 11/3, 3/4, 47/2, 103, 112, 11/9, 65/1, 115, 19/6, 84 w miejscowości Jazgarzewszczyzna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje budowę 1254m przewodów wodociągowych wraz z 12 przyłączami. Zakres prac szczegółowo określony jest w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej. W kwestii zakresu ilościowego zamówienia obowiązują ilości zawarte w przedmiarze robót. Przedmiot zamówienia określają: 1) Przedmiar robót - stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 2) Projekt budowlano - wykonawczy - stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. Uwaga: Przed przygotowaniem oferty Wykonawca zobowiązany jest starannie przeanalizować w/w dokumentację stanowiącą opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach