Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Projektu Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie

Miasto Józefów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7790000 , fax. 022 7895102
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Józefów
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 1
  05-420 Józefów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7790000, fax. 022 7895102
  REGON: 01326872900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jozefow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Projektu Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Głównym zadaniem Wykonawcy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na wybudowaniu oczyszczalni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi, dostawą i montażem wyposażenia, rozruchem kompletnego obiektu oraz sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca, zwany dalej Inżynierem Kontraktu będzie też nadzorował wykonanie dokumentacji projektowej. Rola Inżyniera Kontraktu obejmie co najmniej następujące czynności: Monitoring i kontrola wykonania umowy na roboty budowlane pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, Prowadzenie pełnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami polskiego prawa budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego prawa budowlanego, Monitorowanie postępu prac włącznie ze składaniem z nich raportów, Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane, Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia, Dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych przy udziale Zamawiającego i Użytkownika obiektów wykonanych w ramach kontraktów na roboty budowlane, sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji odbiorowej oraz dokumentów gwarancyjnych, Wykonywania wszystkich innych czynności i zadań niewymienionych w kontrakcie Inżyniera i/lub w kontrakcie na roboty, które będą konieczne dla prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip: http://jozefow.bip.eur.pl/public
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach