Przetargi.pl
Wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz i przygotowaniu wytycznych/zaleceń/rekomendacji w zakresie przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 485 400 , fax. 857 485 627
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 485 400, fax. 857 485 627
  REGON: 28860400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz i przygotowaniu wytycznych/zaleceń/rekomendacji w zakresie przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz i przygotowaniu wytycznych/zaleceń/rekomendacji spójnych z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy dotyczącymi ewaluacji jednostek naukowych i klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych obowiązującymi w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, w zakresie: a) możliwości/form podnoszenia jakości kształcenia studentów i doktorantów na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, b) nowatorskich kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz administracyjnych Uczelni, możliwych do zaimplementowania zgodnie z priorytetowymi obszarami badawczymi Uczelni uwzględniającymi międzynarodowy poziom i standardy, c) uporządkowania struktur organizacyjnych Uczelni, wewnętrznych procedur zarządzania oraz sposobów komunikacji zgodnie z najlepszymi standardami kompatybilnymi z nowoczesnymi, międzynarodowymi formami zarządzania w kontekście obszarów badawczych, w których Uczelnia planuje rozwijać działalność naukową, w ramach projektu pt.: „Strategia doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Uczelnia Badawcza Przyszłości”, przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 22 maja 2018 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 2) Wykonawca sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych analiz zwierające wytyczne/rekomendacje w obszarach podlegających analizom. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71241000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: Dokument Numer Załącznika I. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 2. Oświadczenie DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 3. Oświadczenie DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Załącznik nr 3 4. Opcjonalnie: zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy Załącznik nr 7 5. Opcjonalnie: wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców – jeżeli dotyczy Załącznik nr 8 6. Opcjonalnie: pełnomocnictwo Jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. II. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT (czynność Wykonawcy winna być dokonana w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ III. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Wykaz usług + referencje Załącznik nr 4 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Załącznik nr 5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach