Przetargi.pl
Studium wykonalności zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa basenu miejskiego w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49 , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2021-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Studium wykonalności zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa basenu miejskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium wykonalności zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa basenu miejskiego w Białymstoku, tj. analizy prawno–finansowej oraz ekonomiczno-funkcjonalnej przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 2. Opracowanie powinno zawierać analizy: popytu (identyfikacja i ilościowe określenie społecznego zapotrzebowania na realizację planowanej inwestycji), modeli zarządzania możliwych do zastosowania w Białymstoku, kosztów realizacji i eksploatacji w kontekście możliwości finansowania oraz późniejszego utrzymania obiektu, przy uwzględnieniu funkcji i wielkości obiektu. Efektem analizy powinna być jednoznaczna rekomendacja zasadności realizacji inwestycji w jednym z poniższych wariantów oraz modeli organizacyjno-prawnych bądź uzasadnienie odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia. 3. Zakres merytoryczny opracowania powinien zawierać m.in. : 1) Analizę / diagnozę rynku: sportowego, rekreacyjnego (w skali miasta, regionu, Polski, oraz obiektów funkcjonujących za granicą Polski w promieniu 200 km od Białegostoku). 2) Oszacowanie popytu i zainteresowania potencjalnych użytkowników (analiza popytu) wraz z analizą zasadności realizacji planowanego przedsięwzięcia w rozbiciu na trzy warianty, ze wskazaniem optymalnej wielkości obiektu przy uwzględnieniu celów, potrzeb i popytu: a) Wariant I – basen olimpijski 50x25 m + basen rekreacyjny 25x16 m kryty; b) Wariant II – basen olimpijski 50x25 m z możliwością podziału + basen rekreacyjny 25x16 m kryty + baseny i tereny rekreacyjne wewnętrzne i zewnętrzne (takie jak: aquapark, w tym np.: saunaria, termy, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe, siłownia i fitness, funkcje gastronomiczne, itp); c) Wariant III – basen olimpijski 51,3x25 m wielofunkcyjny z ruchomym dnem i możliwością podziału + baseny i tereny rekreacyjne wewnętrzne i zewnętrzne (takie jak: aquapark, w tym np.: saunaria, termy, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe, siłownia i fitness, funkcje gastronomiczne, itp.); 3) Analizę i wskazanie optymalnej wielkości i lokalizacji terenu niezbędnego do realizacji inwestycji (wszystkie ww. warianty) w oparciu o potencjalne (nie więcej niż 3) lokalizacje wskazane przez Zamawiającego. Potencjalne lokalizacje inwestycji zostaną wskazane Wykonawcy przy zawieraniu umowy. Wskazanie kluczowych wartości. 4) Analizę i wskazanie optymalnej wielkości basenów oraz terenów rekreacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych przewidzianych dla wariantów II i III. 5) Wskazanie rekomendowanego wariantu realizacji inwestycji oraz przedstawienie m.in.: a) Schematu funkcjonalnego obiektu. Wskazanie kluczowych elementów, funkcji i ich wielkości w stosunku do całości obiektu, w tym wskazanie optymalnej wielkości trybun. b) Analizy kosztów realizacji inwestycji oraz przewidywanych kosztów eksploatacji. c) Zasadności i możliwości realizacji inwestycji w podziale na etapy, przeprowadzenie analizy w szczególności w odniesieniu do kosztów realizacji i możliwości finansowania inwestycji (np. w I etapie realizowany będzie: basen olimpijski/ lub tylko aquapark lub basen rekreacyjny), jak też kosztów utrzymania, ze wskazaniem rekomendowanego rozwiązania. d) Modeli organizacyjno-prawnych realizacji inwestycji i zarządzania obiektem dla wskazanych niżej modeli ze wskazaniem rekomendowanych rozwiązań: Model 1: PUHP "LECH" Spółka z o.o. W ramach modelu 1, PUHP "LECH" Spółka z o.o. odpowiedzialna za realizację basenu miejskiego w Białymstoku, będzie pełniła rolę inwestora (zamawiającego). W niniejszym modelu przyjmuje się, iż wybudowana infrastruktura będzie zarządzana przez ww. Spółkę. Aktualny Tekst Jednolity Umowy Spółki PUHP "LECH" Spółka z o.o. wraz z aktualnym wypisem tej Spółki z KRS stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Model 2: spółka celowa – spółka celowa W ramach modelu 2, spółka celowa z udziałem 100% Gminy - powołana do realizacji basenu miejskiego w Białymstoku, odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia, będzie pełniła rolę inwestora (zamawiającego). W niniejszym modelu przyjmuje się, iż wybudowana infrastruktura będzie zarządzana również przez spółkę celową. Model 3: BOSIR – spółka celowa W ramach modelu 3, zakład budżetowy BOSIR odpowiedzialny za realizację basenu miejskiego w Białymstoku, będzie pełnił rolę inwestora (zamawiającego). W niniejszym modelu przyjmuje się, iż wybudowana infrastruktura będzie zarządzana przez przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę celową z udziałem 100% Gminy. Model 4: Stadion Miejski Sp. z o.o. - Stadion Miejski Sp. z o.o. W ramach modelu 4, spółka Stadion Miejski Sp. z o.o. odpowiedzialna za realizację basenu miejskiego w Białymstoku będzie pełniła rolę inwestora (zamawiającego). W niniejszym modelu przyjmuje się, iż wybudowana infrastruktura będzie zarządzana również przez ww. Spółkę. Aktualny wypis Spółki z KRS stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Model 5: Miasto Białystok – Zarząd Mienia Komunalnego (Miejska jednostka organizacyjna). W ramach modelu 5 - Zarząd Mienia Komunalnego odpowiedzialny za realizację basenu miejskiego w Białymstoku, będzie pełniło rolę inwestora (zamawiającego). W niniejszym modelu przyjmuje się, iż wybudowana infrastruktura będzie zarządzana również przez Miejską jednostkę organizacyjną Zarząd Mienia Komunalnego. Model 6: Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP). Model 7: Alternatywnie inny model wg wykonawcy. e) Opracowanie założeń finansowych obejmujących przychody i koszty utrzymania planowanej inwestycji dla każdego modelu zarządzania (uszczegółowione modele). f) Analizę wpływu realizacji inwestycji w każdym z modeli na budżet miasta. g) Analizę ryzyka i wrażliwości realizacji inwestycji w poszczególnych i modelach, z uwzględnieniem identyfikacji kluczowych zmiennych mogących mieć wpływ na koszty realizacji, utrzymania inwestycji oraz przychody. 6) Analizę możliwości finansowania inwestycji uwzględniając zarówno finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne, finansowanie dłużne i bezzwrotne możliwe do pozyskania z wszelkich możliwych źródeł krajowych i zagranicznych. Analiza możliwości finansowania inwestycji powinna uwzględniać także finansowanie inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 7) Inne aspekty prawno-ekonomiczno-funkcjonalne, które zdaniem Wykonawcy należałoby ująć w niniejszym opracowaniu, np. opis funkcjonujących obiektów w Polsce i na świecie, które nie generują strat finansowych, zagadnienia występowania pomocy publicznej w zależności od przyjętego wariantu i modelu organizacyjno-prawnego realizacji inwestycji i zarządzania obiektem. 8) Ponadto wymagane jest zaprezentowanie wyników ww. analiz na posiedzeniu m.in. Zespołu ds. realizacji inwestycji, Sesji Rady Miasta. Przewiduje się łącznie do 5 spotkań. Terminy spotkań zostaną ustalone indywidualnie z min. 3-dniowym wyprzedzeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71241000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach