Przetargi.pl
Wykonywanie robót podczyszczeniowych i zasypowych w Porcie Gdynia, przewidzianych do realizacji w okresie od 01.02.2017 do 31.12.2019

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6274036 , fax. 58 6274578
 • Data zamieszczenia: 2016-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  ul. Rotterdamska 9
  81-337 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6274036, fax. 58 6274578
  REGON: 19192057700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie robót podczyszczeniowych i zasypowych w Porcie Gdynia, przewidzianych do realizacji w okresie od 01.02.2017 do 31.12.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót podczyszczeniowych i zasypowych w Porcie Gdynia, przewidzianych do realizacji w okresie od 01.02.2017 do 31.12.2019. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)wykonywanie robót podczyszczeniowych i zasypowych celem likwidacji, wykazanych sondażami, spłyceń i przegłębień powstałych na akwenach Portu Gdynia oraz uzyskania wymaganych głębokości dna; 2)sporządzenie dokumentacji powykonawczej, tj. atestów nurkowych czystości dna na obszarze wykonywanych robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach