Przetargi.pl
Wykonywanie prac porządkowo-czystościowych w SZPL PROVITA.

Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno-Leczniczy "Provita" ogłasza przetarg

 • Adres: 51-317 Wrocław, ul. Bierutowska 63
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3456420 , fax. 071 3456420
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno-Leczniczy "Provita"
  ul. Bierutowska 63 63
  51-317 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3456420, fax. 071 3456420
  REGON: 00063945200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://republika.pl/szpl_provita
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie prac porządkowo-czystościowych w SZPL PROVITA.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzątanie pomieszczeń o powierzchni całkowitej 4 540,3 m^2. W gabinetach lekarskich, zabiegowych i diagnostycznych wymaga się zaostrzonego reżimu higieniczno-sanitarnego, w tym dezynfekcji pomieszczeń. Co najmniej cztery osoby będą musiały pracować w godzinach od 6:00 do 14:00 utrzymując w czystość trzy pietra Oddziału, ciągi komunikacyjne, sanitariaty i część innych pomieszczeń. Kolejne cztery osoby winny pracować pomiędzy godziną 15:00 a 20:00. Zaopatrzenie w środki czystości, środki dezynfekujące, preparaty biobójcze, mydło w płynie, ręczniki jednorazowe i papier toaletowy leży w gestii wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.provita.wroclaw.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach