Przetargi.pl
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH W WILKSZYNIE

Gmina Miękinia ogłasza przetarg

 • Adres: 55-330 Miękinia, ul. Kościuszki 41
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3178116, 3178016 , fax. 071 3178016
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miękinia
  ul. Kościuszki 41 41
  55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3178116, 3178016, fax. 071 3178016
  REGON: 93193504600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH W WILKSZYNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ulicy Leśnej w Wilkszynie w gminie Miękinia. W ramach inwestycji przewiduje się budowę boiska o nawierzchni trawiastej o wymiarach 75,0 m x 110,0 m wraz z odwodnieniem; budowę placu zabaw o nawierzchni trawiastej o wymiarach 25 x 25,00 m wraz z montażem urządzeń zabawowych. 2. Zamówienie obejmuje dwa zadania: A. Budowę płyty boiska trawiastego wraz z odwodnieniem; B. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych poprzez montaż urządzeń zabawowych dla dzieci i młodzieży 3. Zakres robót dla poszczególnych zadań jest następujący: Zadanie nr 1: A.Wykonanie trawiastego boiska do piłki nożnej wraz z odwodnieniem. a) Odchwaszczenie terenu płyty boiska do piłki nożnej; b) Talerzowanie, oranie i bronowanie płyty boiska do piłki nożnej; c) Wykonania odwodnienia płyty boiska zgodnie z dokumentacją techniczną; d) Mechaniczna niwelacja terenu boiska e) Wałowanie terenu płyty boiska; f) Obsianie płyty boiska mieszanką traw; g) Wałowanie płyty boiska po zasianiu trawy; h) Nawadnianie płyty boiska po zasianiu trawy; i) Pierwsze koszenie trawy; j) Malowanie linii boiska do piłki nożnej; k) Zakup i montaż pełnowymiarowych bramek z siatkami 1 kpl ( 2 szt.); l) Montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej - 2 szt. po 60 ,00 mb. , wysokość 6,0 m. ( razem 720 m2) m) Montaż wiat dla zawodników - 2 szt. n) Montaż ławek z prefabrykatów żelbetowych z siedziskiem drewnianym bez oparcia - szt. 20; o)Montaż stojaków na rowery. Zadanie nr 2: B. Wykonanie placu zabaw dla dzieci o nawierzchni trawiastej o wymiarach 25,00 x 25,00 m na działce nr 494 przy ulicy Leśnej w Wilkszynie; a) Odchwaszczenie terenu pod plac zabaw; b) Talerzowanie, oranie i bronowanie terenu; c) Mechaniczna niwelacja terenu pod plac zabaw dla dzieci; d) Wałowanie terenu placu zabaw; e) Obsianie terenu placu mieszanką traw; f) Wałowanie terenu po obsianiu trawą; g) Nawadnianie placu zabaw dla dzieci h) Ogrodzenie terenu siatką ślimakową h=1,0 m z jedną furtką. i) Montaż urządzeń zabawowych: I. Zestaw typu forteca lub równoważny; II.Zestaw piramida duża lub urządzenie równoważne; III. Zestaw lokomotywa lub równoważny; IV. Urządzenie zabawowe karuzela - pająk lub równoważne; V. Bujak Dingo lub równoważny; VI. Huśtawka wahadłowa podwójna; VII. Huśtawka wagowa; VIII. Tablica informacyjna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miekinia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach