Przetargi.pl
Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Kobierzyce dla potrzeb Urzędu Gminy Kobierzyce w 2014 r.

Gmina Kobierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, al. Pałacowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3111215 , fax. 071 3111252
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobierzyce
  al. Pałacowa 1 1
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3111215, fax. 071 3111252
  REGON: 93193507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Kobierzyce dla potrzeb Urzędu Gminy Kobierzyce w 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne świadczone sukcesywnie przez Wykonawcę w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r. na rzecz Urzędu Gminy Kobierzyce zgodnie z załączonym do Formularza Ofertowego zestawieniem rzeczowo - finansowym określającym rodzaj i ilość usług. Usługi geodezyjne będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w szczególności tymi określonymi w ustawie z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U.2010.193.1287 ze zm.). Zamawiający każdorazowo zleci pisemnie Wykonawcy zakres prac do wykonania w oparciu o ilości potrzebnych usług i jednostkowe ceny ofertowe. Ostateczna ilość usług wynikała będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zlecenia usług na kwotę mniejszą niż maksymalna kwota zobowiązania umownego w przypadku, gdy umowa ulegnie zakończeniu przed wyczerpaniem pełnej kwoty. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielania podobnych zamówień innym Wykonawcom wybranym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, jeśli usługi te będą częścią danej inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium - w kwocie 800,00 zł na konto Gminy Kobierzyce: Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce konto bankowe BS Kobierzyce nr 82 95750004 0000 0130 2000 0380. Wadium wpłacane na konto Zamawiającego powinno mieć adnotację -- nazwę przetargu. Potwierdzenie wniesienia wadium (może być to kserokopia potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium w postaci gwarancji i poręczeń złożyć w oryginale w kasie, a potwierdzoną /za zgodność/ kserokopię dołączyć do oferty. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert . Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do wskazanego terminu zostanie ono zdeponowane w kasie Urzędu Gminy Kobierzyce - pok. 22. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wskazanego terminu znajdzie się ono na podanym rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (przelew na rachunek bankowy Zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z przepisami prawnymi i powinny zawierać wskazany niżej element: - zobowiązanie Gwaranta do /zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, albo - Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, albo - Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo - Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy/ Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 5. 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy lub zawarcie umowy jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy albo nie wniósł zabezpieczenia umowy jeżeli było wymagane. 7. Oferta w trakcie trwania procedury od terminu składania ofert podanego w SIWZ poprzez wybór oferty do terminu podpisania umowy (termin związania ofertą 30 dni) winna być przez cały okres zabezpieczona wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach