Przetargi.pl
Publikacja ogłoszeń prasowych Gminy Miejskiej Lubin

Gmina Miejska Lubin ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7468129, 7468277 , fax. 076 7468287
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lubin
  ul. Kilińskiego 10 10
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7468129, 7468277, fax. 076 7468287
  REGON: 39064753500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Publikacja ogłoszeń prasowych Gminy Miejskiej Lubin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń prasowych Gminy Miejskiej Lubin, z uwzględnieniem podziału na części tj.: ZADANIE NR 1 - w prasie codziennej posiadającej wydania regionalne i ZADANIE NR 2 w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim. a)ZADANIE NR 1 Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie codziennej - dzienniku opiniotwórczym o zasięgu regionalnym (wydawanym na terenie województwa dolnośląskiego), ukazującym się od poniedziałku do soboty, którego średni nakład jednorazowy wynosi powyżej 30 000 egzemplarzy, z wyłączeniem tabloidów, z jednoczesną emisją ogłoszenia na branżowym, ogólnodostępnym serwisie internetowym. Szacowana ilość powierzchni publikowanych ogłoszeń prasowych wynosi 9 500 cm2 w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem możliwości zmian ilościowych w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego. b)ZADANIE NR 2 Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie codziennej - dzienniku opiniotwórczym o zasięgu ogólnopolskim, ukazującym się regularnie w całym kraju od poniedziałku do soboty, którego średni jednorazowy nakład wynosi nie mniej niż 60 000 egzemplarzy, z wyłączeniem tabloidów, z jednoczesną emisją ogłoszenia na branżowym, ogólnodostępnym serwisie internetowym. Szacowana ilość powierzchni publikowanych ogłoszeń wynosi 3 850 cm2 w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem możliwości zmian ilościowych w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego. 2. Informacje dodatkowe dotyczące obu zadań. a)Ogłoszenia prasowe, tj.: obwieszczenia, komunikaty, przetargi, reklamy, życzenia, kondolencje i inne informacje związane z działalnością Urzędu Miejskiego w Lubinie i jednostek mu podległych. b)Ogłoszenia prasowe Zamawiającego będą publikowane w wersji biało-czarnej lub kolorowej na stronach ogłoszeniowych Wykonawcy w zależności od potrzeb Zamawiającego. c)Zamawiający będzie realizował zamówienie w zależności od potrzeb, poprzez zamówienia jednostkowe, z których będzie wynikać treść i forma ogłoszenia oraz termin emisji. d)Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia miejsca publikacji na stronach ogłoszeniowych oraz proponowaną datę emisji. e)Cena oferty dotyczy 1 cm2 powierzchni ogłoszenia. f)Cena za 1 cm2 powierzchni ogłoszenia czarno-białego lub kolorowego na wszystkich stronach ogłoszeniowych będzie stała bez zróżnicowania na dni tygodnia i stronę publikacji oraz obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy. g)Ogłoszenia prasowe przed ich publikacją wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. h)Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia, na jakiej powierzchni w cm2 powinna zmieścić się publikacja ogłoszenia prasowego. i)Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania zamówienia jednostkowego faksem lub pocztą elektroniczną w formacie ( *.doc, *.rtf, *.pdf ). j)Zamawiający zastrzega sobie możliwość umieszczenia herbu miasta Lubina (ZAŁACZNIK NR 1 do umowy) bądź logo miasta Lubina (ZAŁĄCZNIK Nr 2 do umowy) w treści publikowanych ogłoszeń prasowych, co nie może zwiększać kosztu ogłoszenia. k)Zamawiający zastrzega możliwość korekty treści ogłoszenia bądź całkowite wycofanie treści ogłoszenia, na jeden dzień przed jego publikacją. l)Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na jedno zadanie lub 2 zadania jednocześnie. ł) Wykonawca każdorazowo zaproponuje miejsce publikacji ogłoszenia prasowego ( branża, rubryka, podrubryka ), oraz pole tekstu ogłoszenia, uwzględniając potrzeby i wskazania Zamawiającego. m) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, dobrą jakością oraz należytą starannością. n) Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowej publikacji zlecanych ogłoszeń prasowych Zamawiającego na stronach ogłoszeniowych z jednoczesną emisją ogłoszenia na branżowym, ogólnodostępnym serwisie internetowym bez żadnej dopłaty. o) Wykonawca zobowiązuje się do publikacji ogłoszeń prasowych Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania ( e-mail lub fax ) ich treści do publikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach