Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego do zbiorników w kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, Bożejowice 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 789 77 12 , fax. 75 789 77 12
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach
  Bożejowice 1 1
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 75 789 77 12, fax. 75 789 77 12
  REGON: 02220347600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spbozejowice.edupage.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zespół szkolno-przedszkolny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do zbiorników w kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego, spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2011 dla L1, w łącznej ilości planowanej 20.000 litrów, do zbiorników w kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach. Poszczególne dostawy będą realizowane po złożeniu pisemnego zamówienia, określającego wielkość bieżącej dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spbozejowice.edupage.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach