Przetargi.pl
Sporządzenie wyceny nieruchomości, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przysługującego: - PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - EKOLOGISTYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC AUTOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC INTERMODAL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC MCAA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym

Starostwo Powiatowe w Wołowie ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, pl. Piastowski 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3805901 , fax. 071 3805900
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie
  pl. Piastowski 2 2
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3805901, fax. 071 3805900
  REGON: 93195035300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie wyceny nieruchomości, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przysługującego: - PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - EKOLOGISTYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC AUTOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC INTERMODAL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC MCAA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sporządzenie wyceny nieruchomości, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przysługującego: - PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - EKOLOGISTYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC AUTOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC INTERMODAL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC MCAA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym Zakres prac: W ramach niniejszego zamówienia: 1) Przed przystąpieniem do sporządzenia operatów szacunkowych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia opinii w zakresie poniesionych nakładów przez użytkownika wieczystego stosownie do art. 77 ust.4-6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity; Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) w rozbiciu na poszczególne nieruchomości z uwzględnieniem art. 49 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). Zamawiający dysponuje jedynie opisem poniesionych nakładów (załącznik nr 2) przez użytkownika wieczystego PCC Rokita S.A., które podlegają weryfikacji przez Wykonawcę. W przypadku pozostałych podmiotów Wykonawca pozyska informację o poniesionych nakładach i sporządzi stosowną opinię w tej sprawie. W sytuacji wniesienia wniosków przez użytkownika wieczystego o zaliczenie poniesionych nakładów w toku realizacji umowy Wykonawca będzie zobligowany do analizy i uwzględnienia wniosku w sporządzonej opinii. 2) Opinia, o której mowa w pkt 1 powinna uwzględniać opis nakładu poniesionego na nieruchomość gruntową oraz uzasadnienie dlaczego dany rodzaj nakładu powinien zostać uwzględniony lub odrzucony przez Starostę przy określaniu opłat z tytułu użyłkowania wieczystego gruntu. Potwierdzenie realizacji nakładu powinno być potwierdzone dokumentacją techniczną tj. pozwoleniem na budowę oraz decyzją (ew. pismo) zezwalającą na użytkowanie, dokumentacją finansową, protokołem odbioru końcowego + potwierdzeniem dokonania zapłaty oraz protokołem oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną. 3) Przed przystąpieniem do wyceny nieruchomości Wykonawca jest zobligowany do przedłożenia opinii w zakresie poniesionych nakładów Zamawiającemu celem zatwierdzenia. 4) Wykonawca uwzględni, iż przy sporządzeniu opinii wymagana jest specjalistyczna wiedza z zakresu budownictwa oraz specyfiki wykonywanych prac budowlanych na rzecz Inwestora. 5) W przypadku zmian w stanie prawnym nieruchomości tj. w księgach wiecznych (m. in. założenia nowych ksiąg wieczystych), w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz faktycznym tj. w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w trakcie trwania umowy - Wykonawca jest zobligowany do uwzględniania powstałych zmian. 7) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia tj. sporządzania wyceny prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym PCC Rokita S.A., dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00026180/4 tj. nie uwzględni w ww. wycenie działki nr 46/12 AM 1 o pow. 0,3392 ha, położonej w Brzegu Dolnym przy ul. H. Sienkiewicza, ponieważ stała się ona własnością Województwa Dolnośląskiego, które nie ujawniło dotychczas swojego prawa własności do ww. działki. 8) Wykonawca na swój koszt pozyskuje wszelkie niezbędne informacje oraz dokumenty do sporządzenia operatów szacunkowych. 9) Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu odpisy z ksiąg wieczystych oraz informację z rejestru gruntów według stanu na lipiec 2016 r., oraz dokumentację architektoniczno-budowlaną będącą w posiadaniu Starosty. 10) Integralną częścią operatów szacunkowych jest protokół z przeprowadzonych oględzin nieruchomości podlegających wycenie wraz z dokumentacją fotograficzną. 11) Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień w formie pisemnych odpowiedzi w zakresie wniesionych zastrzeżeń do sporządzonych wycen nieruchomości oraz opinii na każdym etapie postępowania aktualizującego, w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego. 12) Wykonawca zobowiązuje się składać ustne i pisemne wyjaśnienia, oraz występować w imieniu Zamawiającego, w ewentualnych postępowaniach związanych z przedmiotem zamówienia przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, sądem powszechnym i innymi organami, po uprzednim pisemnym upoważnieniu udzielonym przez Zamawiającego. 13) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w myśl art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego oceny jego aktualności i umieszczenia stosownej klauzuli w operacie szacunkowym. Natomiast w przypadku braku możliwości potwierdzenia aktualności sporządzonego operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nowej wyceny nieruchomości. 14) W przypadku, gdy w toku postępowania odwoławczego oraz w trybach skargowych zostaną stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w sporządzonym operacie szacunkowym, po upływie terminu, o którym mowa w art. 156 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity; Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) zobowiązuje się Wykonawcę do sporządzenia nowej wyceny nieruchomości z uwzględnieniem wskazanych uwag. 15) Wykonawca oświadczy, iż w przypadku, gdy Zamawiający wystąpi na podstawie art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości sporządzonych operatów szacunkowych i uzyska negatywną opinię, wówczas koszty sporządzenia ww. opinii ponosił będzie Wykonawca. Szczegółowy opis: został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatwolowski.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach