Przetargi.pl
WYKONANIE WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU BYŁEJ KAWIARNI

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 27-230 Brody, Styków, ul. Świętokrzyska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 721 726 , fax. 412 721 726
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  Styków, ul. Świętokrzyska 125
  27-230 Brody, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 721 726, fax. 412 721 726
  REGON: 26044200900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzaz-kreatywni.pl, bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU BYŁEJ KAWIARNI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Rozebranie istniejącego, bitumicznego pokrycia dachowego - Rozebranie istniejących warstw izolacji termicznej - Rozebranie rynien i dachowych obróbek blacharskich - Wykonanie ekranu paroszczelnego i izolacji termicznej stropodachu - Wykonie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej - Wykonanie obróbek blacharskich stropodachu - Montaż rynien dachowych Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowo kosztorysowa stanowiąca załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach