Przetargi.pl
Wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2017100 w. 30 , fax. (018) 2017104
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego
  ul. Chramcówki 15 15
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2017100 w. 30, fax. (018) 2017104
  REGON: 49189329100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.tatry.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi polegające na wykonaniu wyceny nieruchomości na potrzeby gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności: 1) Wycena nieruchomości na potrzeby sprzedaży, zamiany oraz realizacji inwestycji celu publicznego, 2) Wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne, z podziałem na 3 Pakiety, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawiony w punktach 3.2 - 3.4 przedmiotowej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.tatry.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach