Przetargi.pl
Wykonanie usługi szkoleniowej - kursów zawodowych, doradztwa zawodowego i warsztatów psychologicznych dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy realizowanych w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach ogłasza przetarg

 • Adres: 37-627 Wielkie Oczy, Ul. Leśna 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 631 01 92 , fax. 16 631 01 92
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
  Ul. Leśna 2 2
  37-627 Wielkie Oczy, woj. podkarpackie
  tel. 16 631 01 92, fax. 16 631 01 92
  REGON: 65155421400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jo.wielkieoczy.bip.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi szkoleniowej - kursów zawodowych, doradztwa zawodowego i warsztatów psychologicznych dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy realizowanych w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wykonanie usługi szkoleniowej tj. kursów zawodowych dla 6 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy: Operator koparko - ładowarki kl. III - 200 godzin dla 2 osób, Kosmetyczka - 260 godzin dla 2 osób, Profesjonalny sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i komputera - 180 godz. dla 2 osób 2) Przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 7 osób indywidualnego - w celu oceny dotychczasowej ścieżki zawodowej, określenia potrzeb oraz zidentyfikowanie predyspozycji zawodowych (7 godz. ogółem, po 1 godz/UP) zajęć aktywizacyjnych celem przybliżenia osobom poszukującym pracy - procesów i tendencji zachodzących na rynku pracy, mających bezpośredni wpływ na sposób i skuteczność poszukiwania pracy (16 godz. zajęć grupowych.) 3) Zorganizowanie warsztatów psychologicznych wyjazdowych 3 -dniowych dla 7 UP 23 godziny ( w tym 16 godz. zajęć grupowych, oraz 7 godz. zajęć indywidualnych po 1 godz/UP), z zakresu problemów, które borykają ludzi bezrobotnych, którzy nie potrafią odnaleźć właściwej ścieżki swojego życia zawodowego, społecznego i rodzinnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w ramach niniejszego postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jo.wielkieoczy.bip.gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach