Przetargi.pl
Wykonanie usługi codziennego kompleksowego sprzątania, dezynfekcji /w obiektach i terenach zewnętrznych/ mające na celu utrzymanie czystości w granicach norm przewidzianych dla obiektów służby zdrowia w podległych placówkach WCZ SPZOZ we Wrocławiu

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3631529, 3631223 , fax. 071 3631529, 3631223
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Podróżnicza 26/28 26/28
  53-208 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3631529, 3631223, fax. 071 3631529, 3631223
  REGON: 00031333100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi codziennego kompleksowego sprzątania, dezynfekcji /w obiektach i terenach zewnętrznych/ mające na celu utrzymanie czystości w granicach norm przewidzianych dla obiektów służby zdrowia w podległych placówkach WCZ SPZOZ we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia wykonanie usługi codziennego kompleksowego sprzątania, dezynfekcji /w obiektach i terenach zewnętrznych/ mające na celu utrzymanie czystości w granicach norm przewidzianych dla obiektów służby zdrowia w podległych placówkach WCZ SPZOZ we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część II SIWZ - OPZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Nadzór nad świadczeniem usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach