Przetargi.pl
Rozbudowa stacji uzdatniania wody na dz. nr 456/17, obręb Okmiany gm. Chojnów

Gmina Chojnów ogłasza przetarg

 • Adres: 59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8188504 , fax. 076 8187587
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chojnów
  ul. Fabryczna 1 1
  59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8188504, fax. 076 8187587
  REGON: 39064745200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-chojnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa stacji uzdatniania wody na dz. nr 456/17, obręb Okmiany gm. Chojnów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Na przedmiot zamówienia składa się: 1.1. Roboty budowlane obejmują rozbudowę budynku SUW wraz z wyposażeniem nowych pomieszczeń w aparaturę sanitarną, za pomocą której można dozować ług sodowy i podchloryn sodu w celu polepszenia parametrów fizykochemicznych wody dostarczanej do sieci. 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1.2.1. Roboty rozbiórkowe: - Demontaż istniejącego ocieplenia ściany ze styropianu 5 cm - 9,92 m2. - Odbicie starych tynków - 1,62 m2. - Rozebranie fragmentu starej ściany - 1,12 m3. - Wykucie strzępi o grub. 1,5 cegły - 6,75 m. - Rozbiórka studzienki kanalizacyjnej - 1 szt. 1.2.2. Fundamenty: - Ławy fundamentowe, prostokątne, żelbetowe o wymiarach 0,4m x 0,6m na podłożu betonowym gr. 10 cm - 2,78 m3, - Ściany fundamentowe z bloczków betonowych prefabrykowanych o wymiarach 38x25x12 cm na podłożu betonowym - 2,52 m3, - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, na gorąco - 25,65 m2, - Wykonanie fasety cementowej na ławach fundamentowych -13 m. 1.2.3. Ściany: - Ściany zewnętrzne gr. 24 wykonane z bloczków ceramicznych typu POROTHERM lub równoważne na zaprawie cementowo- wapiennej - 29,07 m2 - Ścianki działowe gr. 12 cm wykonane z bloczków ceramicznych typu POROTHERM lub równoważne na zaprawie cementowo - wapiennej - 9,91 m2 - Ścianka ogniowa gr. 25 cm z cegły pełnej 20 na zaprawie cementowej - 5,8 m2 - Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 lub równoważnych długości 180 cm - 7,2 m 1.2.4. Strop: - Strop żelbetowy gęstożebrowy Teriva I - bis gr. 26 cm - 18,14 m2 - Wieńce - 1,34 m3 - Docieplenie stropu polistyrenem ekstrudowanym gr 15 cm - 18,14 m2 - Izolacja z folii paroprzepuszczalnej - 36,29 m2 - Pokrycie dachów podwójną warstwa papy termozgrzewalnej - 20,86 m2 1.2.5. Posadzki: - Podsypka żwirowa gr 30 cm - 9,82 m3 - Podkłady betonowe gr 10 cm z betonu B - 15 - 181 m3 - Izolacja cieplna z polistyrenu ekstrudowanego gr 10 cm - 17,82 m2 - Podkłady betonowe podposadzkowe gr 10 cm i na stropie 8 cm - 3,27 m3 - Posadzki z płytek podłogowych kwasoodpornych - 17,82 m2 - Cokoliki wys. 12 cm z płytek podłogowych kwasoodpornych - 20,88 m - Progi z kątowników stalowych NP30 - 3 m 1.2.6. Tynki i okładziny: - Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm - 45,26 m2 - Wykonanie wyprawki wraz z zatopieniem siatki na styropianie - 47,27 m2 - Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego gr 12 cm na cokole - 10,02 m2 - Izolacja z folii wytłaczanej, pionowa - 11,02 m2 - Tynki wew. Zwykłe cementowo wapienne kat. III - 84,21 m2 - Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze kornik o uziarnieniu do 3 mm - 47,27 m2 - Tynki ścianki ogniowej od strony wew. cementowo - wapienne kat. II - 2,78 m2 - Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 15x15 - 3,5 m2 - Malowanie elewacji farbą krzemianową - 195,90 m2 - Malowanie powierzchni wew. farbą emulsyjna - 84,21 m2 - Zakup i montaż drzwi stalowych docieplonych pianka poliuretanową o wymiarach 1,50 x 2,13 m - 2 szt. 1.2.7. Obróbki blacharskie i wentylacja: - Rynny dachowe z PCV o średnicy 12 cm - 3,5 m - Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej -7,53 m2 - Kratki wentylacyjne - 4 szt. - Wentylatory osiowe typu HCBB2-250H o parametrach jak w PB lub równoważne- 2 szt 1.2.8. Kanalizacja: - Rurociąg z PCW ciśnieniowe śr. 160 mm - 36 m - Osadzenie rury w studzience kanalizacyjnej - 5 szt. 1.2.9. Podjazd i opaska: - Wykonanie dojazdu do SUW wg PB - 283,18 m2 - Opaska z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm - 8 m2 - Podjazd betonowy wg PB - 10,38 m2 1.2.10. Instalacje sanitarne: - Urządzenia podstawowe wyposażenia SUW wg PB: Pompy dozujące o wydajności 2,1 lh przy 16 barach - 2 szt. Pompy dozujące o wydajności 11,1 lh przy 7 barach - 2 szt. Miernik pH - 1 szt. Głowice pomp - 4 szt. Zbiornik roztworowy 1000 l - 3 szt. Zbiornik roztworowy 100 l - 7 szt. Lanca ssąca z filtrem i czujnikiem poziomu - 2 szt. Przewody do elektrod - 4 szt. Wodomierz - przepływomierz - 1 szt. - Umywalki porcelanowe z syfonem wraz z bateriami - 2 kpl. - Oczomyjki - 2 kpl - Zawory czerpalne śr. 15 mm ze złączka do węża - 2 szt. - Instalacja wodociąg. z rur polipropylenowych śr. zew.32 mm - 10 m - Podgrzewacze wody, przepływowe SH-10Si o mocy N-2.0 kW230Vlub równoważne - 2 szt. - Zawory odcinające - 6 szt. - Kratki ściekowe - 2 szt. 1.2.11. Kanalizacja wraz z neutralizatorem: - Przyłącze wodociągowe z rur PCW o śr. zew. 110 mm - 5 m - Montaż studni neutralizatora wraz z zabezpieczeniem powłokami izolacyjnymi - 1 szt. 1.2.12. Roboty elektryczne: - Wykonanie instalacji elektrycznych wg PB - Wykonanie prób i pomiarów 1.3. Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez Projektowanie Nadzorowanie i Kontrolowanie Budowy Wiesław Bilik, Gierałtowiec. 1.4. Przedmiot zamówienie obejmuje ponadto: - zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż, - zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne - oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg - wykonanie projektu oznakowania i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego i ponoszenie opłat związanym z zajęciem pasa drogowego, - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji ( w tym także dokumentacji fotograficznej)obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu, - wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą ( 4 egz. ) - naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 1.5. Rozpoczęcie robót nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy. 1.6. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę, powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. 1.7. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: - ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż. - nadzoru nad bhp - ustalania i utrzymania porządku, - odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, - dostarczania atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia - ubezpieczenia robót, obiektów budowli od zdarzeń losowych - ubezpieczenia budowli w zakresie odpowiedzialności cywilnej. 1.8. Uwagi: 1.8.1. Podstawą do wyceny przedmiotowego zadania jest projekt budowlany i STWiOR, przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej. 1.8.2. Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy podzielony na działy i pozycje zgodnie z załączonym przedmiarem robót, który stanowi załącznik do SIWZ 1.8.3. Działy kosztorysu należy szczegółowo rozbić na pozycje kosztorysowe. 1.9. W zakresie zamówienia wchodzą wszystkie prace nieujęte w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np. zorganizowanie placu budowy, tyczenie obiektu, wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania i przekazania jego do użytkowania, wykonanie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, opinii uzgodnień, itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452521267
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 1. Ustala się wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium można wnosić w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-chojnow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach