Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU DLA KLINIKI NEFROLOGII ORAZ NEFROLOGII PEDIATRYCZNEJ - dogrywka USK/DZP/PN-101/2015

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 733 11 40 , fax. 071 733 11 49
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
  ul. Borowska 213 213
  50-556 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 733 11 40, fax. 071 733 11 49
  REGON: 00028901200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU DLA KLINIKI NEFROLOGII ORAZ NEFROLOGII PEDIATRYCZNEJ - dogrywka USK/DZP/PN-101/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA SPRZĘTU DLA KLINIKI NEFROLOGII ORAZ NEFROLOGII PEDIATRYCZNEJ - dogrywka - 27 ZADAŃ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WPŁATY WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN DOSTAWY
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.usk.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach