Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 300 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w związku z realizacją przez Gminę Siekierczyn zadań inwestycyjnych

Gmina Siekierczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 59-818 Siekierczyn, Siekierczyn 271
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7221778 , fax. 075 7221750
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siekierczyn
  Siekierczyn 271 271
  59-818 Siekierczyn, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7221778, fax. 075 7221750
  REGON: 23082156900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siekierczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 300 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w związku z realizacją przez Gminę Siekierczyn zadań inwestycyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 300 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek i kredytów w związku z realizacją przez Gminę Siekierczyn niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: a) Wymiana pokrycia dachowego na budynku położonym w Zarębie ul. Jana Pawła II 2 , b) Budowa placu zabaw przy szkole w Zarębie, c) Budowa świetlicy wiejskiej w Wyrębie, d) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Łączny koszt ww. inwestycji wynosi: - 641 100,00 zł Źródła finansowania inwestycji: środki własne gminy- 24 000,00 zł środki z dotacji- 317 100,00 zł kredyt bankowy: - 300 000,00 zł Przewidywany okres realizacji inwestycji: od 01.07.2015 r. do 30.10.2015 r. 2.Charakterystyka kredytu: 2.1.Kwota kredytu 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych ). 2.2.Okres kredytowania - 10 lat i 2 miesiące, tj. od 15.09.2015 do 14.11.2025 r. 2.3.Okres karencji spłaty rat kapitałowych - do 15.11.2016 r. 2.4.Udostępnienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego odbywać się będzie w terminach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego w okresie od podpisania umowy, a ostatecznym terminem uruchomienia kredytu, który upływa 30.10.2015 r. Przewiduje się uruchomienie środków w 2 transzach. 2.5.Spłata kapitału będzie następowała w rocznych ratach w kwotach i terminach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. Okres spłaty wynosi 10 lat. 2.6.Spłata odsetek będzie następowała ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 30 października 2015 r. i odsetki będą naliczane od kapitału niespłaconego. 2.7.Prowizja od udzielonego kredytu płatna jednorazowo. Zastrzega się wysokość prowizji maksymalnie do 0,5%. 2.8.Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco . 2.9.Środki z kredytu bankowego przekazane będą na rachunek budżetu gminy. 2.10.Kredyt winien być udzielony w oparciu o zmienną stawkę depozytów międzybankowych - Wibor 1 M powiększony lub pomniejszony o stałą marżę Banku. 2.11. Zmiany oprocentowania będą odbywać się wraz ze zmianą stawki WIBOR 1 M. 2.12.Sposób ustalenia stawki WIBOR 1M oraz zmiany oprocentowania w rzeczywistym okresie kredytowania będzie wynikał z przepisów obowiązujących w banku Wykonawcy oraz projektu umowy kredytowej stanowiącej załącznik do oferty i zawierającej jednocześnie wszystkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszej SIWZ tj.- rozdziału III - opis przedmiotu zamówienia. 2.13.Wykonawca nie może naliczać prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu lub od niewykorzystanej kwoty kredytu. 2.14.W okresie kredytowania odsetki mają być naliczane w oparciu o kalendarz rzeczywisty (nie dotyczy obliczenia ceny oferty). 2.15.Zamawiający nie przewiduje, oprócz oprocentowania i kwoty prowizji od udzielonego kredytu, uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu. 2.16W terminie 3 dni od otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogramy spłaty kredytu i odsetek oraz projekt umowy kredytowej, zgodny z postanowieniami niniejszej SIWZ dla kredytu (załączniki własne). 3.Zamawiający informuje że: 3.1.Wszystkie sprawozdania budżetowe i finansowe za lata 2013, 2014 i I kwartał 2015 roku oraz opinie Regionalnej izby Obrachunkowej i uchwały budżetowe dostępne są do pobrania w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Siekierczyn (BIP) pod adresem www.bip.siekierczyn.pl., zakładka- budżet, 3.2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić dodatkowo inne sprawozdania i prognozy będące w posiadaniu Gminy, 3.3.Gmina nie jest powiązana kapitałowo i organizacyjnie z żadną instytucją, 3.4.Gmina nie posiada zobowiązań pozabilansowych, 3.5.kredyt będzie przeznaczony na bieżące finansowanie zadań inwestycyjnych, pn.: -Wymiana pokrycia dachowego na budynku położonym w Zarębie, ul. Jana Pawła II 2, -Budowa placu zabaw przy szkole w Zarębie, -Budowa świetlicy wiejskiej w Wyrębie, -Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 3.6.Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siekierczyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach