Przetargi.pl
Przebudowa polegająca na rozbiórce sal gimnastycznych D i E w budynku P-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Chełmońskiego 16 we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3202182,3203145 , fax. 71 3202143
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3202182,3203145, fax. 71 3202143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa polegająca na rozbiórce sal gimnastycznych D i E w budynku P-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Chełmońskiego 16 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa polegająca na rozbiórce sal gimnastycznych D i E w budynku P-4 w kompleksie budynków dydaktyczno-administracyjnych Politechniki Wrocławskiej przy ul. Chełmońskiego 16 we Wrocławiu. 2.Sale gimnastyczne do rozbiórki - są to obiekty jednokondygnacyjne w konstrukcji szkieletowej drewnianej ze stężeniami stalowymi, z instalacjami c.o., elektrycznymi i wentylacyjnymi oraz wyposażeniem sportowym; wysokość zabudowy ok. 5,80 m, pow. zabudowy każdej sali - 375,7 m2, kubatura 1950 m3. 2.Roboty budowlane obejmują następujące prace branży ogólnobudowlanej i instalacyjnej:przebudowę instalacji c.o., prace rozbiórkowe, prace remontowe i wykończeniowe w częściach kompleksu przylegających do rozbieranych sal, rewitalizację terenu. Uwaga: W pracach rozbiórkowych należy uwzględnić możliwość użytkowania części kompleksu przylegających do rozbieranych sal. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, na którą składają się: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót oraz Pozwolenie na rozbiórkę i Postanowienie Konserwatora zabytków. 4.Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 5.Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca prac oraz warunków związanych z wykonaniem remontu, będących przedmiotem zamówienia. - po uprzednim kontakcie telefonicznym z p. Andrzejem Greniukiem - tel.: 71 / 320 46 87. 6.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi z tytułu wad i usterek wykonanych robót w zakresie zabezpieczenia sąsiadujących z terenem budowy obiektów budowlanych i inżynieryjnych przed uszkodzeniem w wyniku prowadzenia prac wyburzeniowych, w tym nienależytego zabezpieczenia skarpy wykopu oraz osłabienia podłoża jak i wykonanych robót budowlanych. Okres gwarancji wynosi min. 3 lata. Uwaga: Okres gwarancji (ponad wymagane 2-letnie minimum) stanowi kryterium oceny ofert opisane w niniejszej SIWZ w rozdz. XII.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 tys. zł (pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwr.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach