Przetargi.pl
Przebudowa stropu nad Aulą Leopoldina w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu.

Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 9/13
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 375 22 90 , fax. 071 375 27 00
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Uniwersytecki 9/13 9/13
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 375 22 90, fax. 071 375 27 00
  REGON: 00141324700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa stropu nad Aulą Leopoldina w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie stropu nad Aulą Leopoldina w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Demontaż istniejących posadzek drewnianych wraz z belkami podłogowymi; b) Montaż podkładek elastomerowych; c) Montaż systemu podwieszeń dyli drewnianych; d) Wykonanie monolityzacji dyli drewnianych z zastosowaniem wkrętów systemowych; e) Zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu; f) Montaż nowych warstw nośnych podłogi. 1.2 Opis przedmiotu zamówienia zawierają: załącznik nr 9 - Projekt budowlany - Przebudowa stropu nad Aulą Leopoldina w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, kwiecień 2015 r., autor: Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Materiałów Budowlanych, Konstrukcji Drewnianych i Zabytkowych, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-137 Wrocław; załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy - Przebudowa stropu nad Aulą Leopoldina w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, czerwiec 2015 r., autor: Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Materiałów Budowlanych, Konstrukcji Drewnianych i Zabytkowych, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-137 Wrocław; załącznik nr 11 - Przedmiar robót, 15.06.2015 r., autor: Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Materiałów Budowlanych, Konstrukcji Drewnianych i Zabytkowych, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-137 Wrocław; załącznik nr 12 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; czerwiec 2015 r., autor: Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Materiałów Budowlanych, Konstrukcji Drewnianych i Zabytkowych, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-137 Wrocław. 1.3 Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy na przedmiot zamówienia określa wzór umowy z załącznikiem nr 4, wzorem Karty gwarancyjnej - załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, gwarancja musi być gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, wykonalną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; - kwotę gwarancji; - termin ważności gwarancji w formule: od dnia - do dnia - zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp; 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego: ING Bank Śląski S.A. Nr konta: 78 1050 1575 1000 0022 9609 3004 z dopiskiem: wadium na postępowanie nr FUW/1/2015, Przebudowa stropu nad Aulą Leopoldina w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu. 5. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do upływu składania terminu ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 6. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Dziale Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Biskupa Nankiera 1a, 50-140 Wrocław pok. 26, II piętro do upływu terminu składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 15. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fundacja.uni.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach