Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, w sezonie 2015/2016.

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze ogłasza przetarg

 • Adres: 59-411 Paszowice,
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-76 8707470 , fax. 0-76 8707253
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze
  59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie
  tel. 0-76 8707470, fax. 0-76 8707253
  REGON: 39068171000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, w sezonie 2015/2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, w sezonie 2015/2016, według potrzeb określanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpjawor.com.pl; www.bip.zdpjawor.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach