Przetargi.pl
Zabezpieczenie ogrodzenia cmentarnego wraz z przyporą od strony północnej przy kościele pw. Św. Mikołaja w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki - adaptacja i zabezpieczenie kościoła św. Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystyki, kultury i sztuki.

Gmina Miejska Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Rynek 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7265437, 527 , fax. 076 7265437
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Głogów
  ul. Rynek 10 10
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7265437, 527, fax. 076 7265437
  REGON: 39064729700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie ogrodzenia cmentarnego wraz z przyporą od strony północnej przy kościele pw. Św. Mikołaja w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki - adaptacja i zabezpieczenie kościoła św. Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystyki, kultury i sztuki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Charakterystyka robót do przetargu - branża budowlana 1. Naprawa przypory - 1 szt. - uzupełnienie i naprawa filarów z cegły gotyckiej - 0,73m3 - oczyszczenie powierzchni murów oraz spoin ceglanych - 11,25m2 - spoinowanie murów z cegły gotyckiej zaprawa HSTV wtłaczana w spoiny i rysy - 11,25m2 - uzupełnienie rolek z cegieł o szer. 2 cegieł - 1,1m - wzmocnienie lub hydrofobizacja powierzchni kamienia - 56,25 dm2 2. Ściana od przypory - 1 szt. - uzupełnienie i naprawa murów gładkich - 6,92m3 - uzupełnienie rolek pochyłych o szer. 1 i 3 cegieł - 10,40m - skucie tynków, oczyszczenie powierzchni muru, impregnacja biobójcza natryskowa oraz wykonanie tynków renowacyjnych nakładanych ręcznie dla ścian o średnim stopniu zasolenia - 5,28m2 3. Mur do I słupka - 1 szt. - rozbiórka ścian z cegły na zaprawie cementowo -wapiennej. Wyrównanie poziomu muru pozostałych w poziomie gruntu - 0,62m3 - wykonanie wykopu pod fundament słupa - 0,60m3 - przygotowanie i montaż zbrojenia f12 - 104kg - wykonanie muru prostolinijnego gładkiego o gr. ponad 1 cegłę - 4,12m3 - wykonanie tynku renowacyjnego nakładanego ręcznie dla ścian o niskim stopniu zasolenia, do wysokości 30 cm od terenu tynk cokołowy wodoodporny TZP - 26,00m2 - izolacja dwuwarstwowa powłokowa 30 cm - 3,90m2 4. Filary bramy i furt - 4 szt. - naprawa powierzchni murów zabytkowych - 31msc - uzupełnienie i naprawa filarów - 4,05m3 - przygotowanie i montaż zbrojenia do wzmocnienia murów - 78,12kg - uzupełnienie i naprawa gzymsów - 10.08m3 - tynki renowacyjne na ścianach nakładanych ręcznie do ścian o średnim stopniu zasolenia - 56,45m2 - montaż rzeźb figuralnych, zwieńczenia filara - kula z piaskowca zahybrofobizowana - 4szt - naprawa schodów furty - oczyszczenie, uzupełnienie stopni ceglanych i posadzki, uzupełnienie brakującego stopnia z piaskowca, spoinowanie itp. - 1 kpl Uwaga: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary robót - stanowiące załączniki do SIWZ..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453420006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji i rękojmi
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glogow.info.bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach