Przetargi.pl
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, Perseusza i Generała Andersa w Głogowie w ramach zadania pn.: Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Wojska Polskiego

Gmina Miejska Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Rynek 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7265437, 527 , fax. 076 7265437
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Głogów
  ul. Rynek 10 10
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7265437, 527, fax. 076 7265437
  REGON: 39064729700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.bip.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, Perseusza i Generała Andersa w Głogowie w ramach zadania pn.: Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Wojska Polskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: ZASILANIE: - montaż linii kablowej n/n 0,4 kV YKXs 3 x 10 mm2 - 256 mb - montaż rur osłonowych SRS 50 - 8 mb - montaż ochrony przeciwporażeniowej - bednarka FeZn 4 x 25 - 29 mb - montaż szafki pomiarowej SP 1 - 1 szt. - pomiary kontrolno - odbiorcze - 1 kpl. SYGNALIZACJA: - montaż szafki sterowania sygnalizacji świetlnej SO - 1 szt. ( z zaprogramowaniem, montażem i strojeniem , rozruchem i wszystkimi pracami towarzyszącymi ) - montaż kanalizacji teletechnicznej - rury osłonowe - 122 mb - montaż studni teletechnicznych ( SKR, SKO ) - 10 szt. - montaż słupów oświetleniowych - wysięgnikowych ( 6,2 i 5,8 ) - 2 szt. - montaż masztów sygnalizacji świetlnej - 6 szt. - montaż wysięgników rurowych - wspornik kamery h - 2,5 - 4 szt. - montaż głowic masztów - 8 szt. - montaż konsoli sygnalizatorów ulicznych - 10 szt. - montaż uchwytów wysięgnikowych - 4 szt. - montaż ochrony przeciwporażeniowej ( sondy ) - 4 szt. - montaż kabla YKXS 5 x 1,5 mm2 - 413 mb - montaż kabla YKSXS 7 x 1,5 mm2 - 393 mb - montaż kabla YKXS 10 x 1,5 mm2 - 164 mb - montaż przewodów YLY 5 x 1,5 mm2 - 263 mb - montaż kabla X(z)WDXpekw 75 1,05/5,0 - 263 mb - montaż ochrony przeciwporażeniowej bednarka FeZn 4 x 25 - 110 mb - montaż latarń sygnałów ulicznych ( sygnalizator pieszo rowerowy ) - 8 szt. - montaż latarń sygnałów ulicznych ( sygnalizator kołowy ) - 6 szt. - montaż ekranu kontrastowego - 4 szt. - montaż sygnalizatora akustycznego - 6 szt. - badanie i pomiary ( zgodnie z dokumentacja techniczną ) - 1 kpl. - docelowa organizacja ruchu ( oznakowanie pionowe i poziome ) KOMPLET
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331299
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.500 zł słownie: sześć tysięcy pięćset złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji i rękojmi
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glogow.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach