Przetargi.pl
Wykonanie usług utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków oraz terenów zewnętrznych zarządzanych przez Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich na 2023 r.

NIERUCHOMOŚCI - BRZEZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 41-946 Piekary Śląskie, ul. Walentego Roździeńskiego 2A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NIERUCHOMOŚCI - BRZEZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Walentego Roździeńskiego 2A
  41-946 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  REGON: 366589650
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków oraz terenów zewnętrznych zarządzanych przez Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich na 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków oraz terenów zewnętrznych zarządzanych przez Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich na 2023 r.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach