Przetargi.pl
WYKONANIE URZĄDZEŃ RUCHU DROGOWEGO TZW. AKTYWNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH: 1. UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ (SKRZYŻOWANIE Z UL. LEONARDA – STRONA POŁUDNIOWA), 2. UL. DMOWSKIEGO (PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2), 3. UL. ŁÓDZKA (SKRZYŻOWANIE Z UL. GĘSIĄ – STRONA PÓŁNOCNA).

Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Kasztanowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48447339253 , fax. +48447339252
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  Kasztanowa 31
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. +48447339253, fax. +48447339252
  REGON: 59064846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE URZĄDZEŃ RUCHU DROGOWEGO TZW. AKTYWNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH: 1. UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ (SKRZYŻOWANIE Z UL. LEONARDA – STRONA POŁUDNIOWA), 2. UL. DMOWSKIEGO (PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2), 3. UL. ŁÓDZKA (SKRZYŻOWANIE Z UL. GĘSIĄ – STRONA PÓŁNOCNA).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej:  projekty stałej organizacji ruchu dla każdej z lokalizacji,  projekty organizacji ruchu na czas robót dla każdej z lokalizacji,  opracowanie dokumentacji technicznych polegających na wykonaniu projektów wykonawczych elektrycznych podłączenia do sieci zasilania Aktywnych Przejść dla Pieszych dla każdej z lokalizacji. 1) Warunki realizacji dokumentacji technicznej:  Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować komplet czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z zakupem wypi¬sów i wyrysów z ewidencji gruntów.  Projekt powinien uwzględniać wymagania określone w założeniach programowych, warun¬kach technicznych wydanych w opiniach i uzgodnie¬niach,  Oferent zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym jego etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywa¬niu trudności,  Oferent zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 2) Prace przygotowawcze:  Inwentaryzacja stanu istniejącego,  Pozyskanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów. 3) Prace projektowe. Kompletna dokumentacja powinna zawierać: • projekty stałej organizacji ruchu dla każdej z lokalizacji, • projekty czasowej organizacji ruchu dla każdej z lokalizacji, • projekty elektryczne wykonawcze dla każdej z lokalizacji, • przedmiary robót dla każdej z lokalizacji, • niezbędne uzgodnienia i opinie przewidziane przepisami prawa. Łącznie z dokumentacją techniczną Wykonawca przekaże Zamawiającemu klauzulę o kompletności dokumentacji. 4) Przedłożenie opracowanej dokumentacji technicznej do zatwierdzenia Zamawiającemu. Dokumentację należy sporządzić zarówno w formie papierowej (3 egz.) jak i elektronicznej (format rysunków: *.dwg dla AutoCAD wersji nie wyższej niż 2004, format części tekstowej: *.pdf, *.doc). 5) Nadzór autorski. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:  uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,  uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej,  Realizacja w terenie Aktywnych Przejść dla Pieszych. 2. Realizacja Aktywnych Przejść dla Pieszych we wskazanych lokalizacjach. Aktywne Przejście dla pieszych obejmuje wykonanie następujących elementów poprawiających bezpieczeństwo pieszych: 1) Wbudowanie inteligentnego systemu identyfikacji pieszych, który ostrzega kierowcę o zbliżaniu się pieszego do przejścia. 2) Synchronizację oznakowania pionowego (lampa LED nad znakiem D-6) oraz poziomego (aktywne punktowe elementy odblaskowe z 6-cioma światłami LED). W ramach zamówienia Wykonawca ma za zadanie: a) Zamontować lampy ostrzegawcze nad znakami D-6, b) Zamontować punktowe elementy odblaskowe LED, c) zamontować czujniki ruchu na podczerwień identyfikujące pieszego, d) wykonać montaż szafy sterującej, e) wykonać ułożenie kabli zasilających szafę sterującą. 3. Szczegółowy zakres robót określa: 1) Projekt umowy, 2) Formularz oferty, 3) Opis przedmiotu zamówienia, 4) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 4. W ramach robót, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się do: - usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów poza pas drogowy, odpady te stanowią własność Wykonawcy i koszty wszelkich działań wynikających z ustawy o odpadach, obciążają Wykonawcę, - wykonania, utrzymania w czasie trwania robót oraz demontaż po wykonaniu robót, oznakowania robót, zgodnie z projektami organizacji ruchu na czas wykonywania robót, - wykonania wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, - zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonywania zgodnie z wymaganymi przepisami oraz pokrycia kosztów z tym związanych. 5. Wszystkie roboty objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane z materiałów dostarczanych przez Wykonawcę. 6. Materiały, użyte do realizacji zamówienia, odpowiadać będą co do jakości, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U 2020 poz. 215) oraz wymaganiom określonym w: Szczegółowej Specyfikacji Technicznej opracowanej dla wykonania aktywnego przejścia dla pieszych, która stanowi Załącznik Nr 3 do umowy. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ART. 29 UST. 3A USTAWY. 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, operatorów urządzeń drogowych, kierowców tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia. 3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności:  posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności;  posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi;  zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy. 4. Wymagania podane w pkt. 1 nie dotyczą osób:  prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą np.: pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - kierownik prac, projektant branży elektrycznej;  będących współwłaścicielami/wspólnikami podmiotu składającego ofertę Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Tom II IDW (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 0/100) przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta: Getin Noble Bank S.A. Nr r-ku: 30 1560 0013 2326 8572 1000 0003 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 1.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 1.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta wskazany w pkt 1.2.a) musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Uwaga ! - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Dział Księgowości i Kadr Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie urządzeń ruchu drogowego tzw. Aktywnych przejść dla pieszych w Piotrkowie Trybunalskim w następujących lokalizacjach: 1. ul. Marii Curie-Skłodowskiej (skrzyżowanie z ul. Leonarda – strona południowa), 2. ul. Dmowskiego (przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2), 3. ul. Łódzka (skrzyżowanie z ul. Gęsią – strona północna). Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 1.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP. 1.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. 1.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (Formularz 2.1.) 2. Formularz cenowy (Formularz 2.2.). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł lub oryginał gwarancji albo poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz złożony zgodnie z zapisem pkt 13 IDW w SIWZ. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku jeśli Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu). 7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Podwykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku dokumentów pobranych w języku obcym Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski. 8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9. Wykonawca w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyżej opisanej sytuacji może wykorzystać WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW przygotowany przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach