Przetargi.pl
Wykonanie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 74-300 Myślibórz, ul. Marcinkowskiego 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7472021 , fax. 095 7473153
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
  ul. Marcinkowskiego 2 2
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 095 7472021, fax. 095 7473153
  REGON: 21046718400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmysliborski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (aluminiowych, foliowanych) w następujących rodzajach: a)tablice samochodowe jedno i dwurzędowe, (zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, tymczasowe) w tym wtórnik tablic, b)tablice motocyklowe, (zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, tymczasowe), w tym wtórnik tablic, c)motorowerowe, (zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, tymczasowe), w tym wtórnik tablic, d)ciągnikowe (zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, tymczasowe), w tym wtórnik tablic, e)do przyczep, w tym wtórnik tablic 1. Tablice samochodowe jedno i dwurzędowe (wszystkie rodzaje) kpl. 5.500 2. Tablice motocyklowe /ciągnikowe (wszystkie rodzaje) szt. 500 3. Tablice motorowerowe (wszystkie rodzaje) szt. 500 4. Tablice do przyczep (wszystkie rodzaje) szt. 500 Dodatkowo Zamawiający planuje zakup 120 szt. wtórników tablic.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 275200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach