Przetargi.pl
Zorganizowanie wycieczki Mazury, Wilno - troki i Malbork dla pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów Szczecińskiego przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie sp. z o.o. ul. Struga 10

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-784 Szczecin, ul. A. Struga 10
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4643602 w. 236 , fax. 091 4643529
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o.
  ul. A. Struga 10 10
  70-784 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4643602 w. 236, fax. 091 4643529
  REGON: 81190684000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spad.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie wycieczki Mazury, Wilno - troki i Malbork dla pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów Szczecińskiego przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie sp. z o.o. ul. Struga 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wycieczki Mazury, Wilno-Troki i Malbork dla pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie sp. z o.o. ul. Struga 10. 3.2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4 3.3 Plan wycieczki Mazury, Wilno - Troki i Malbork (dwie tury) w dniach: - 30.04.2010 do 05.05.2010 r., - 29.05.2010 do 03.06.2010 r. Ilość osób razem: 92. Plan wycieczki w dniach 30.04.2010 - 05.05.2010 r. oraz 29.05.2010 - 03.06.2010 r. 30.04.2010r. i 29.05.2010r. o godz.07:00. - wyjazd ze Szczecina, przyjazd do miejsca zakwaterowania w hotelu, w pokojach 2 osobowych z łazienkami i TV, nocleg, - kolacja. 01.05.2010r. i 30.05.2010 - śniadanie - zwiedzanie - obiadokolacja - nocleg 02.05.2010r. i 31.05.2010r. - śniadanie - zwiedzanie - obiadokolacja - wieczorek taneczny - nocleg 03.05.2010r. i 01.06.2010r - śniadanie - zwiedzanie - biesiada regionalna - nocleg 04.05.2010r. i 02.06.2010r. - śniadanie - zwiedzanie - obiadokolacja, wykwaterowanie, przejazd nocny do Szczecina 05.05.2010r. i 03.06.2010r. - przyjazd w godzinach rannych do Szczecina. W cenie imprezy należy uwzględnić :przejazd komfortowymi autokarami (klimatyzacja, wc, barek, telewizor, nagłośnienie, wygodne fotele) na trasie Szczecin - Wilno-Troki- Malbork - Szczecin,3 noclegi na Mazurach, 1 w Wilnie ( w hotelu lub pensjonacie - pokoje 2 os. z łazienkami i TV, standard hotelowy), wyżywienie - 4 x śniadanie, 4 x obiadokolacja, ( w tym 1 x biesiada regionalna), 1x kolacja, wieczorek taneczny, opieką pilota na całej trasie, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem, opłatę klimatyczną. W programie: - Wilno; Ostra Brama, Zaułek Gotycki, kościół Św. Anny, Bernardyński, pomnik A. Mickiewicza oraz muzeum, góra Trzech krzyży, góra Gedymina, kościół Piotra i Pawła, cmentarz na Rossie, zabudowania uniwersyteckie, kościół Św. Ducha, pałac prezydencki, katedra, stare miasto, plac katedralny, plac ratuszowy, kościół Św. Kazimierza, ulica Trocka, ulica Niemiecka, miejsca Moniuszkowskie, Brama Bazyliańska, klasztor i cerkiew św. Ducha, itp. - Troki: zwiedzanie zamku na wyspie i okolicy. - Węgorzewo: Muzeum Ludowe, piramida Farenheidów, - Piękna Góra: wejście i piesze zejście, - Wiadukty w Stańczykach, - spacer po Gołdapi, - Giżycki: Twierdza von Boyen, - Gierłoż: Wilczy Szaniec, - Kętrzyn: Kościół Św. Jerzego. - Święta Lipka - Sanktuarium. - Malbork: Zamek Wielkich Mistrzów - Rejs statkiem. W specyfikacji należy uwzględnić: 10% zmniejszenia ilości uczestników imprezy. 3.4 Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed zawarciem umowy Program wycieczki, zawierający szczegółowy opis trasy z określeniem godzinowym proponowanych kolejnych pozycji programu i dokładnymi adresami miejsc noclegów. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 3.6 Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu realizacji zamówienia. 3.7 Płatności: Zamawiający dokona płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT Wykonawcy po zakończeniu każdej z wycieczki, przelewem na konto Wykonawcy ---------, nr konta --------- 3.8 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych między zamawiającym a Wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7. WADIUM 7.1 Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązuje wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w terminie do dnia 11.03.2010 r. do godz. 10:00, przy czym decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 7.2 Wadium może być wnoszone w formie: - w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. V Oddział Szczecin nr 67124039691111000042422033 (na poleceniu przelewu należy umieścić informację Wadium - wycieczka); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spad.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach