Przetargi.pl
BUDOWA DROGI GMINNEJ ŚRÓDPOLNEJ MIELENKO DRAWSKIE-GUDOWO, etap II

Gmina Drawsko Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. W. Sikorskiego 41
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 36334-85 do 7 , fax. 094 363-31-13
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drawsko Pomorskie
  ul. Gen. W. Sikorskiego 41 41
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 36334-85 do 7, fax. 094 363-31-13
  REGON: 00052384400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA DROGI GMINNEJ ŚRÓDPOLNEJ MIELENKO DRAWSKIE-GUDOWO, etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa drogi gminnej śródpolnej Mielenko Drawskie-Gudowo zgodnie z PB na odcinku drogi od 0+000 do 0+840 km. W miejscu istniejącej nawierzchni gruntowej zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych st.II grubości 5 cm na warstwie wyrównawczej st.II grubości 4 cm.. 1) Zakres robót obejmuje: 1.1. Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 1.2. Oznakowanie, zabezpieczenie terenu robót zgodnie z Projektem tymczasowej organizacji ruchu. 1.3. Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca grubości 16-20 cm , razem: 20 m2. 1.4. Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokości 40 cm, razem: 189,8 m2. 1.5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, razem: 209,8 m2. 1.6. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, razem: 4.190,8 m2. 1.7. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II- warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm, razem: 4.400,6 m2. 1.8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II- warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm, razem: 4.400,6 m2. 1.9. Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, razem: 1.090,9 m2. 1.10. Budowa przepustów, razem: 28,0 m. 1.11. Wykonanie mapy powykonawczej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 23.000,00 zł słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drawsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach