Przetargi.pl
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu przy ul. A.Krajowej 52 Zadanie 1 - dostawa mieszanki mineralno asfaltowej na zimno w ilości do 70 Mg Zadanie 2 - dostawa emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej K1-65 w ilości do 30 Mg.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Bydgoska 13/15
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 5775219 , fax. 091 5775219
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Bydgoska 13/15 13/15
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 5775219, fax. 091 5775219
  REGON: 81180415600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpstargard.rii.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu przy ul. A.Krajowej 52 Zadanie 1 - dostawa mieszanki mineralno asfaltowej na zimno w ilości do 70 Mg Zadanie 2 - dostawa emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej K1-65 w ilości do 30 Mg.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu przy ul. A.Krajowej 52 Zadanie 1 - dostawa mieszanki mineralno asfaltowej na zimno w ilości do 70 Mg Zadanie 2 - dostawa emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej K1-65 w ilości do 30 Mg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach