Przetargi.pl
Wykonanie systemu odzysku ciepła z wody termalnej zespołu basenów otwartych w Mszczonowie

Gmina Mszczonów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-320 Mszczonów, pl. Piłsudskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8582840 , fax. 046 8582843
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mszczonów
  pl. Piłsudskiego 1 1
  96-320 Mszczonów, woj. mazowieckie
  tel. 046 8582840, fax. 046 8582843
  REGON: 75014860900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mszczonow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie systemu odzysku ciepła z wody termalnej zespołu basenów otwartych w Mszczonowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu odzysku ciepła z wody termalnej zespołu basenów otwartych w Mszczonowie.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonania zawarte są w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) stanowiących załączniki do siwz.

  3. Zakres robót budowlanych, które wykonawca zobowiązany będzie wykonać podany jest w załączonej do siwz dokumentacji projektowej.

  4. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawca zobowiązany będzie załączyć do oferty kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do siwz.

  5. Zakres robót przedstawiony w kosztorysie ofertowym wykonawcy musi odpowiadać zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót. Natomiast cena ofertowa musi być zgodna z ceną ofertową określoną w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

  6. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zapewni pełną obsługę geodezyjną inwestycji.

  7. Wykonawca potwierdzi w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Żyrardowie czy na terenie objętym inwestycją znajdują się znaki geodezyjne będące pod ochroną i przedstawi ich wykaz. W razie uszkodzenia tych znaków będzie zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z PODGiK w Żyrardowie.

  8. Wybrany wykonawca opracuje i uzgodnieni z zamawiającym harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie niniejszego zamówienia.

  9. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, stwiorb, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

  10. Materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w stwiorb.

  11. Podane w opisach przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego.

  12. Wymieniona wyżej dokumentacja projektowa oraz stwiorb stanowią integralną część siwz, z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazania z nazwy materiałów i urządzeń należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.

  13. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego, przy czym równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w dokumentach przetargowych winien potwierdzić zamawiający.

 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122125
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium:

  1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2000 zł, słownie: dwa tysiące złotych.

  2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Pzp.

  3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego:

  Bank Spółdzielczy Biała Rawska, Nr rachunku: 91 9291 0001 0043 3882 2000 0060

  Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

  4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w postaci oryginału.

  5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zamawiający otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.

  6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mszczonow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach