Przetargi.pl
Dostawa zintegrowanego środowiska testów penetracyjnych

Centralny Ośrodek Informatyki ogłasza przetarg

 • Adres: 90-330 Warszawa, ul. Suwak 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 250 28 83 , fax. 22 250 29 87
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Informatyki
  ul. Suwak 3 3
  90-330 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 250 28 83, fax. 22 250 29 87
  REGON: 10099948900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zintegrowanego środowiska testów penetracyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego środowiska do realizacji testów penetracyjnych złożonego z: Platformy sprzętowej, Zestawu oprogramowania, służącego do przeprowadzania audytów bezpieczeństwa sieci i aplikacji sieciowych oraz kompletem niezbędnych licencji. W skład dostarczonego oprogramowania powinny wchodzić minimum: skaner bezpieczeństwa, środowisko wspomagające aktywne wykorzystanie podatności oraz oprogramowanie do tworzenia raportów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji znajdują się w części II i części III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 357300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 11 500,00 zł (jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://coi.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach