Przetargi.pl
Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Łochów oraz zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych

Gmina Łochów ogłasza przetarg

 • Adres: 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 675 12 35 , fax. 25 675 12 35
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łochów
  Al. Pokoju 75 75
  07-130 Łochów, woj. mazowieckie
  tel. 25 675 12 35, fax. 25 675 12 35
  REGON: 71158209000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalochow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Łochów oraz zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Łochów oraz zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w Łojewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w gotówce musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, 2) innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie w miejscu składania ofert, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: BS Łochów, nr rachunku: 74-9233-0001-0000-0127-2000-0020, najpóźniej do terminu składania ofert. 8. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminalochow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach