Przetargi.pl
Modernizacja krytej pływalni w Ciechanowie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej

Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6749200 , fax. 23 672 29 63
 • Data zamieszczenia: 2015-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
  Plac Jana Pawła II 6 6
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 23 6749200, fax. 23 672 29 63
  REGON: 13037782400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umciechanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja krytej pływalni w Ciechanowie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac planowanych do wykonania w hali basenowej obejmuje: ETAP 1: - częściową wymianę grzejników centralnego ogrzewania w hali basenowej z wymianą rur przyłączeniowej , - wymianę ślusarki okiennej aluminiowej w głównej hali basenowej o powierzchni 312 m2, - zakup i montaż systemu pomiaru czasu wraz z nakładkami na stopnie startowe oraz tablicą wyników, - wymianę opraw oświetleniowych i oświetlenia awaryjnego w głównej hali basenowej, - wymianę 48 mb siedzisk dla zawodników z 96 miejscami siedzącymi, ETAP 1 robót należy wykonać do 10.10.2015 r. ETAP 2: - wymianę okładzin podłogowych wokół niecek basenu na powierzchni ok. 820m2 wraz z uszczelnieniem podłoża i wymianą wpustów ściekowych. Do realizacji ETAPU 2 Wykonawca może przystąpić nie wcześniej niż 15.12.2015 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122125
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 23 000,00 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 54821300082001008888880010 w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie. b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, wadium winno być odnotowane do upływu terminu składania ofert na ww rachunku bankowym - za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego. 4.Wadium wnoszone w innych formach (poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Dz. U. z 2007 nr 42 poz. 275) należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w Ciechanowie przy ul. Wodnej 1, Biuro Obsługi Interesanta- (jednocześnie dołączając kopię do oferty), lub wraz z ofertą. Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca wraz z ofertą składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu dokument ten nie powinien być spięty na trwale z ofertą. Ww. dokument prosimy umieszczać w ofercie w koszulce(z uwagi na wymóg art. 46 ust. 1 ustawy Pzp - zwrot wadium).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas realizacji ETAPU 2 zamówienia (liczony w dniach)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umciechanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach