Przetargi.pl
Przebudowa krytego basenu w Grójcu w Grójcu.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza przetarg

 • Adres: 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6643091 , fax. 48 6642103
 • Data zamieszczenia: 2016-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
  ul. Józefa Piłsudskiego 47 47
  05-600 Grójec, woj. mazowieckie
  tel. 48 6643091, fax. 48 6642103
  REGON: 67022331000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojec.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa krytego basenu w Grójcu w Grójcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiot zamówienia: 1.1 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa basenu krytego w Grójcu, zlokalizowanego przy ul. Drogowców 12, na działce oznaczonej 3480/1, obręb Grójec. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na: - dociepleniu dachu od strony zewnętrznej (dotyczy części basenowej, z wyłączeniem części rehabilitacyjnej budynku); - remoncie dachu poprzez oczyszczenie i malowanie jego konstrukcji; - zabezpieczeniu stalowej konstrukcji nośnej (rygle i słupy) pod względem ochrony przeciwpożarowej do klasy R-30 przez naniesienie odpowiednich powłok malarskich w tym pęczniejącej farby ogniochronnej. - termomodernizacji budynku (przy czym wymiana okien dotyczy tylko hali basenowej, zaś docieplenie ścian - całego budynku łącznie z rehabilitacją); - remoncie strefy wejściowej; - wydzieleniu w obrębie obiektu pomieszczeń: magazynu sprzętu, pomieszczenia socjalnego, magazynu, toalety dla osób niepełnosprawnych wraz z natryskiem, szatni dla osób niepełnosprawnych, szatni rodzinnej z przebieralnią, wc z natryskiem przy szatni rodzinnej, - przebudowie pomieszczeń: szatni damskiej i męskiej, wc męskiego; - montaż atrakcji tj.: zjeżdżalni, urządzeń do masażu, kolorowego oświetlenia LED w nieckach basenowych; - wymianie słupków startowych oraz montażu lin wraz z linami do zawodów; - montaż zjeżdżalni rurowej w obrębie plaży basenowej; - przebudowę istniejących nawiewników podokiennych na hali basenowej; - montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych na hali basenowej; - wykonanie jacuzzi solankowego na hali basenowej; - wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz zewnętrznych drzwi wejściowych (głównych); - wymianę szafek ubraniowych i urządzeń sanitarnych (natrysków, misek ustępowych, pisuarów, umywalek itp.) - przebudowie wewnętrznych instalacji: wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem systemu odzysku ciepła ze ścieków, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i teletechnicznej. - poprawie estetyki obiektu poprzez remont w zakresie wymiany płytek ceramicznych oraz zmianie kolorystyki ścian i posadzki (w hali basenowej oraz szatniach i natryskach) wraz z wykonaniem odpowiednich izolacji . Przebudowa obiektu polega na powiększeniu szatni męskiej, a także na stworzeniu szatni rodzinnej oraz szatni dla osób niepełnosprawnych. Projektuje się magazyn dostępny z hali basenowej. W szatni męskiej projektuje się 98 szafek ubraniowych oraz dwie przebieralnie, w szatni damskiej 42 szafki ubraniowe. Nowoprojektowana szatnia rodzinna składa się z 20 szafek ubraniowych oraz dużej kabiny do przebierania, szatnia dla osób niepełnosprawnych liczy 8 szafek. Przy szatni dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano toaletę dla osób niepełnosprawnych wraz z natryskiem. Planuje się wprowadzenie ESOK (elektroniczny system obsługi klienta). Wymiary basenów pozostają niezmienione, projekt zakłada skucie i wykonanie nowej plaży basenu, wykończenia niecek basenowych oraz przelewów fińskich. W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje się zmiany zagospodarowania terenu. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Dokumentacja projektowa - załącznik numer 9, Przedmiar robót - załącznik nr 10 (mają one charakter pomocniczy i nie mogą służyć jako podstawa wyceny robót) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 11 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 12, Dokumentacja projektowa - załącznik numer 9, Przedmiar robót - załącznik nr 10 (mają one charakter pomocniczy i nie mogą służyć jako podstawa wyceny robót) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 11 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 12, systemu odzysku ciepła ze ścieków, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i teletechnicznej. - poprawie estetyki obiektu poprzez remont w zakresie wymiany płytek ceramicznych oraz zmianie kolorystyki ścian i posadzki (w hali basenowej oraz szatniach i natryskach) wraz z wykonaniem odpowiednich izolacji . Przebudowa obiektu polega na powiększeniu szatni męskiej, a także na stworzeniu szatni rodzinnej oraz szatni dla osób niepełnosprawnych. Projektuje się magazyn dostępny z hali basenowej. W szatni męskiej projektuje się 98 szafek ubraniowych oraz dwie przebieralnie, w szatni damskiej 42 szafki ubraniowe. Nowoprojektowana szatnia rodzinna składa się z 20 szafek ubraniowych oraz dużej kabiny do przebierania, szatnia dla osób niepełnosprawnych liczy 8 szafek. Przy szatni dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano toaletę dla osób niepełnosprawnych wraz z natryskiem. Planuje się wprowadzenie ESOK (elektroniczny system obsługi klienta). Wymiary basenów pozostają niezmienione, projekt zakłada skucie i wykonanie nowej plaży basenu, wykończenia niecek basenowych oraz przelewów fińskich. W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje się zmiany zagospodarowania terenu. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Dokumentacja projektowa - załącznik numer 9, Przedmiar robót - załącznik nr 10 (mają one charakter pomocniczy i nie mogą służyć jako podstawa wyceny robót) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 11 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 12,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122125
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości 85 000,00 zł w formie przewidzianej ustawą PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 47 1240 5703 1111 0000 4899 2268

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach