Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Domu Studenta Nr. 3 - remont X piętra, części A wraz z infrastrukturą wewnętrzną

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3617326 , fax. 48 3617314
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  ul. Malczewskiego 29 29
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3617326, fax. 48 3617314
  REGON: 00080518100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniwersytetradom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Domu Studenta Nr. 3 - remont X piętra, części A wraz z infrastrukturą wewnętrzną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przebudową budynku Domu Studenta Nr. 3 wraz z infrastrukturą wewnętrzną- przedmiotowe postępowanie dotyczy tylko przebudowy X piętra części A. Dokumentacja zawiera cały zakres przebudowy Domu Studenta nr 3, do postępowania rozpatrywać tylko tą część projektu, która dotyczyć będzie X piętra z wyłączeniem klatek schodowych na tej kondygnacji. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót na X piętrze oraz włączenie się w istniejące instalacje wod-kan, co, instalacji elektrycznej i wentylacji na 9 piętrze. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa: Projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, oraz inwestorskie przedmiary robót stanowiące integralną SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452144004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 20.000,00 zł 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zm.) 3) Wadium wnoszone: - w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Radom Nr 29 1750 1253 0000 0000 2074 0779. Uznaje się, że wadium zostało wniesione w terminie jeżeli środki znajdą się na rachunku Zamawiającego w terminie składania ofert, tj. do dnia 07.01.2014r do godz. 10.00 - w innych formach zabezpieczenia niż pieniądz, stosowny dokument należy złożyć w formie oryginału w Kwesturze Zamawiającego w pok. nr 233 przy ul. Malczewskiego 29 do dnia 07.01.2014r do godz. 10.00 .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uniwersytetradom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach