Przetargi.pl
remont stołówki studenckiej w budynku A APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 589 36 00 , fax. 022 6581118
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  ul. Szczęśliwicka 40 40
  02-353 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 589 36 00, fax. 022 6581118
  REGON: 00000148800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aps.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont stołówki studenckiej w budynku A APS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont stołówki studenckiej w budynku A APS ul. Szczęśliwicka 40 w Warszawie. Wielkość zamówienia < 5186000 EUR, szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, który to dokument jest elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452144004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 63 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zaoferowany termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.aps.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach