Przetargi.pl
Ochrona targowisk: - Banacha zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95 - Zastępcze zlokalizowane w Warszawie przy ul. Majewskiego 5 - Mołdawska zlokalizowane w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5/7.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-379 Warszawa, ul. Białobrzeska 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6581903 , fax. 022 6581903
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  ul. Białobrzeska 11 11
  02-379 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6581903, fax. 022 6581903
  REGON: 14070016300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnochota.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona targowisk: - Banacha zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95 - Zastępcze zlokalizowane w Warszawie przy ul. Majewskiego 5 - Mołdawska zlokalizowane w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5/7.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona Targowiska Banacha przy ul. Grójeckiej 95 Targowiska Zastępczego przy ul. Majewskiego 5 oraz Targowiska Mołdawska przy ul. Mołdawskiej r. Racławickiej w Warszawie. Targowisko Banacha usytuowane jest na działkach ewidencyjnych o numerach 61 oraz 1/1, 1/2, 2/1,2/2, 3/1, z obrębu 2-03-09, które obejmują ulice: Grójecką i Banacha. Powierzchnia targowiska liczy około 6,330 m2. Na terenie targowiska znajdują się parterowe obiekty handlowe o konstrukcji stalowej, namioty kwiatowe, miejsca handlowe z zadaszeniem i bez w ilości około 400 sztuk. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną oraz częściowo w instalację wodno-kanalizacyjną podziemną oraz instalację wodną napowietrzną biegnącą nad dachami obiektów handlowych, zabezpieczoną na okres zimowy izolacją termiczną, oraz wyposażoną w kabel grzejny na całej długości wraz z termostatami. Targowisko Mołdawska zlokalizowane w Warszawie przy zbiegu ulic Mołdawska, Racławicka ( działki Nr: 9/1; 9/2; 9/3;32 obręb 2-03-22) o powierzchni 2900,0m2. Na terenie usytuowanych jest ok. 80 pawilonów - obiektów handlowych o powierzchni ok. 970,0m2. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną oraz częściowo w instalację wodno-kanalizacyjną podziemną. Targowisko Zastępcze zlokalizowane w Warszawie przy ul. Majewskiego 5 (działki 31 i 15 cz. Z obrębu 2-03-09) Powierzchnia 6.851 m2. Na terenie targowiska znajdują się 54 obiekty metalowe i 60 miejsc samochodowych oraz budynek ochrony i pawilon sanitarny. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną oraz częściowo w instalację wodno-kanalizacyjną podziemną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych), które należy wpłacać na konto bankowe: Bank Handlowy Nr 15 1030 1508 0000 0005 5087 7058

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnochota.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach