Przetargi.pl
Realizacja form doskonalenia nauczycieli dla uczestników projektu Razem możemy wiele

Starostwo Powiatowe w Węgrowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 7922617 , fax. 25 7922617 w. 145
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie
  ul. Przemysłowa 5 5
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 25 7922617, fax. 25 7922617 w. 145
  REGON: 71158666200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwegrowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja form doskonalenia nauczycieli dla uczestników projektu Razem możemy wiele
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: Część I Zamówienia: Realizacja form doskonalenia w ramach Rocznych Planów Wspomagania Przedmiotem zamówienia jest realizacja form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników projektu Razem możemy wiele, realizowanego przez Powiat Węgrowski. Zamówienie dotyczy wspomagania 40 szkół i przedszkoli z powiatu węgrowskiego. Projekt realizowany w ramach POKL, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Węgrowskim poprzez kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli, spójne z ich potrzebami. Część II Zamówienia: Realizacja form doskonalenia w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie szkoleń przez ekspertów zewnętrznych w ramach 4 sieci współpracy i samokształcenia (sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół/przedszkoli, sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców, sieć współpracy i samokształcenia matematyczno- informatycznej, sieć współpracy i samokształcenia rozwijania twórczego myślenia) w ramach projektu Razem możemy wiele w powiecie węgrowskim, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Węgrowskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: kwalifikacje/doświadczenie personelu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatwegrowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach