Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji budowy odwodnienia osiedla Zbójna Góra w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer ogłasza przetarg

 • Adres: 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 pok. 513
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 69 72 , fax. 22 443 70 45
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
  ul. Żegańska 1 pok. 513
  04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 69 72, fax. 22 443 70 45
  REGON: 01525966300147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawer.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji budowy odwodnienia osiedla Zbójna Góra w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu osiedla Zbójna Góra, obejmujące m.in.: - wykonanie dokumentacji na podstawie opracowania sporządzonego przez firmę AKonsult Sp. z o.o. pn. Koncepcja odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu osiedli: Zbójna Góra, Aleksandrów oraz obszaru Nadwiśla, leżących na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy; - wydłużenie drenokolektora w ul. Wilgi, od granicy przewidzianej w powyższej koncepcji do ul. Trakt Napoleoński (długość ok. 250 m) oraz zaprojektowanie urządzeń retencyjno-infiltracyjnych w pasie drogowym ul. Trakt Napoleoński, od ul. Wilgi do ul. Pajęczej (długość ok. 700 m). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 300 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wpłacenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wawer.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach