Przetargi.pl
Wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka w Krakowie

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31- 072 Kraków, Wielopole
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 616 8602, 12 616 8602 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
  Wielopole 1
  31- 072 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 616 8602, 12 616 8602, fax. -
  REGON: 381750668
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ztp.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie i montaż słupków i tablic w ramach pilotażu Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka w Krakowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31523200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1) w przypadku złożenia oferty na część 1 zamówienia – 2500 zł, 2) w przypadku złożenia oferty na część 2 zamówienia – 1000 zł. W przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie odpowiadającej sumie wadiów dla obu części, tj. 3500 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) (według wzoru stanowiącego załącznik 5 do SIWZ). W przypadku przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach