Przetargi.pl
„Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie skrzyżowania ulic: 1 Maja, Chrzanowskiej i Oświęcimskiej w Libiążu – etap 1 – przebudowa zajezdni autobusowej”.

Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu ogłasza przetarg

 • Adres: 32590 Libiąż, ul. Działkowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 326 271 311 , fax. 326 249 290
 • Data zamieszczenia: 2018-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu
  ul. Działkowa 1
  32590 Libiąż, woj. małopolskie
  tel. 326 271 311, fax. 326 249 290
  REGON: 27625798900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.libiaz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie skrzyżowania ulic: 1 Maja, Chrzanowskiej i Oświęcimskiej w Libiążu – etap 1 – przebudowa zajezdni autobusowej”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie skrzyżowania ulic: 1 Maja, Chrzanowskiej i Oświęcimskiej w Libiążu – etap 1 – przebudowa zajezdni autobusowej”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 1) budowę wiaty przystankowej z samoobsługowym punktem informacyjnym o pow. ok. 227,00 m2, 2) budowę zegara ulicznego, 3) budowę tablicy informacyjnej, 4) przebudowa starych chodników wraz z wykonaniem nowego utwardzenia – pow. ok. 1 108,19 m2: - miejsc postojowych dla autobusów i busów komunikacji miejskiej, - dwóch wysepek, - ciągu pieszego z punktu informacyjnego do ulicy Chrzanowskiej, - ciągu pieszego wzdłuż południowej granicy działki, - ciągu pieszego z ul. 1 Maja do dużej wysepki, 5) wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej placu manewrowego – na pow. ok. 821,15 m2. 6) rozbiórkę istniejącego pawilonu handlowego wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową po rozbiórce – zgodnie z doprecyzowaniem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, 7) utwardzenie części dużej wysepki wychodzący poza granice przedmiotowej nieruchomości - zgodnie z doprecyzowaniem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 8) wykonanie oświetlenia: - 2 słupy z lampami na dużej wysepce, - 3 słupy z lampami wzdłuż południowego ciągu dla pieszych, - 4 słupy z lampami wzdłuż wschodniego ciągu dla pieszych. 9) doprowadzenie zasilania do obiektu: - wiaty przystankowej z samoobsługowym punktem informacyjnym, - zegara ulicznego - tablicy informacyjnej. 10) przebudowę sieci elektroenergetycznej: - likwidacja słupa z lampą znajdującego się przy istniejącym większym pawilonie handlowym wraz z linią napowietrzną, - likwidacja wewnętrznej linii zasilającej od istniejącego pawilonu handlowego w kierunku wschodnim, - usunięcie kolizji z kablem energetycznym ulokowanym na działkach 1666/14, 1666/15, 1561/39, 5643/1, 5643/2, 5644 – zgodnie z projektem usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. 11) wykonanie małej architektury: - niskie wolnostojące murki o wysokości 50 cm, - miejscach wzdłuż ciągów komunikacji pieszej, - montaż ławek do siedzenia bez oparcia - szt. 11 (w tym: 2 kątowe i 9 prostych), - montaż koszy na śmieci z zadaszeniem – szt. 8. 12) wycinka drzew i krzewów – zgodnie z doprecyzowaniem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 13) nasadzenia zieleni. 14) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej promującej dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, o wymiarach 80x120 cm, blacha ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo, o grubości 1,5 mm, ocynkowana, z bezpiecznymi, wygiętymi krawędziami, posadowiona w gruncie na dwóch słupkach ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo, na tablicy naklejony kolorowy wydruk na folii, dodatkowo z naklejoną folią zabezpieczającą UV. Szczegóły dotyczące kolorystyki, wzoru logotypów, zalecanych czcionek znajdują się w zasadach promocji i oznakowania projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r., a ściślej w: - aktualnym podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, - aktualnej Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, - aktualnym wzorze tablicy informacyjnej z flagą RP, powyższe dokumenty wraz z wzorem logotypów i graficznym przedstawieniem tablicy informacyjnej zamieszczone są na stronie internetowej:http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r 3. Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w postaci (szczegóły w doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ): a) montaż okien i drzwi aluminiowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej w punkcie informacyjnym, b) montaż barierek o kontrastowych kolorach oddzielających ruch pieszych od ruchu kołowego, c) montaż pasów ostrzegawczych (płyty chodnikowe z wypustami). 4. Miejsce wykonywania zamówienia: rejon skrzyżowania ul. Chrzanowskiej i 1 Maja w Libiążu – działki nr 1561/39, 5643/1, 5643/2, 5644 obręb Libiąż Mały. 5. Szczegółowy zakres robót określają Projekt budowlany (załącznik nr 9 do SIWZ), Doprecyzowanie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 10 do SIWZ), Projekt usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora (załącznik nr 11 do SIWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 12 do SIWZ), oraz pomocniczo – Przedmiar robót na przebudowę zajezdni (załącznik nr 13 do SIWZ), Przedmiar robót na dostawę i montaż tablicy informacyjnej / pamiątkowej (załącznik nr 14 do SIWZ). W każdym przypadku gdy zamawiający podaje materiał lub urządzenie z podaniem znaku towarowego, patentu lub producenta należy uznać, iż jest to materiał lub urządzenie wzorcowe. Wykonawca ma prawo zaproponowania w ofercie równoważnych materiałów lub urządzeń, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, będą posiadały odpowiednie parametry, będą spełniać obowiązujące normy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 6. Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: 1) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień oraz wykonanie w oparciu o ten projekt zmiany oznakowania na okres prowadzenia robót, 2) opracowania projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień oraz wykonanie w oparciu o ten projekt zmiany oznakowania po ukończeniu robót, 3) uzyskania zgody oraz poniesienia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego na czas wykonywania robót oraz pozyskanie innych niezbędnych uzgodnień z zarządcą drogi, 4) realizacji usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora zgodnie z wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A. ora z zachowaniem procedury administracyjnej wymaganej przez Tauron Dystrybucja S.A. 5) pomocy w organizacji przystanków tymczasowych dla komunikacji zbiorowej (wymalowanie linii tymczasowych według wskazań zamawiającego oraz ich usunięcie po zakończeniu robót), 6) dostarczenia w dniu następnym po dniu podpisaniu umowy oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową, zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią posiadanych uprawnień oraz oświadczenie stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 7) przystąpienie do robót budowlanych możliwe jest w dniu następnym po zawiadomieniu właściwego organu o rozpoczęciu robót; 8) zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania zadania oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wyników na zasoby geodezyjne; 9) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu w miejscach kolizji oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zaleconych przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia oraz poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych; 10) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP; 11) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób trzecich podczas wykonywania robót; 12) wykonania prób i badań zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót; 13) opracowania operatu kolaudacyjnego; 14) dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z materiałami niezbędnymi do złożenia wniosku o zakończeniu robót; 15) zamieszczenie tablicy informacyjnej w widocznym miejscu. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 pkkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7 pkkt 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 pkkt 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 pkkt 1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31523200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się: Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów (załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach