Przetargi.pl
Wytworzenie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych

Starostwo Powiatowe w Brzesku ogłasza przetarg

 • Adres: 32800 Brzesko, ul. Głowackiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2017-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Brzesku
  ul. Głowackiego 51
  32800 Brzesko, woj. małopolskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbrzeski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wytworzenie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostawa następujących rodzajów tablic rejestracyjnych. Zakres dostaw obejmuje: 1 Tablice samochodowe – zwyczajne* 26 000 kpl. 2 Tablice samochodowe – zwyczajne* 2 500 szt. 3 Tablice samochodowe – tymczasowe* 500 kpl. 4 Tablice motocyklowe – zwyczajne* 3 000 szt. 5 Tablice motocyklowe – tymczasowe* 100 szt. 6 Tablice motorowerowe – zwyczajne* 2 000 szt. 7 Tablice samochodowe – indywidualne* 100 kpl. 8 Tablice motocyklowe – indywidualne* 10 szt. 9 Tablice motocyklowe – zabytkowe* 10 szt. 10 Tablice samochodowe – zabytkowe* 30 kpl. 11 Tablice motocyklowe – zabytkowe* 20 szt. 12 Wtórniki tablic rejestracyjnych* 1 400 szt. * zamówienie obejmuje tablice jednorzędowe lub dwurzędowe w zależności od potrzeb Na potrzeby niniejszego postępowania pod pojęciem wtórnika rozumie się również trzecią tablicę rejestracyjną przeznaczoną do oznaczania bagażnika samochodowego zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną. 2. Ilości tablic wskazane w ust. 1 są wielkościami maksymalnymi. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w SIWZ. Ostateczna ilość poszczególnych, rodzajów tablic rejestracyjnych, będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy i może zostać zmniejszona jednak nie więcej niż o 20% wielkości całego zamówienia. 3. Dostawa zamawianych tablic odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb, po złożeniu zamówienia przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Brzesku. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30. 4. Maksymalny termin dostawy - najpóźniej do 3 tygodni – tablice zwyczajne i zabytkowe oraz do 7 dni – tablice indywidualne i wtórniki tablic, licznym od dnia złożenia zamówienia. 5. Tablice rejestracyjne stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy oraz posiadać aktualny certyfikat z warunkami technicznymi wydanymi przez Instytut Transportu Samochodowego. 6. Tablice rejestracyjne muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, zarysowaniem tj. zapakowane w worek foliowy, oddzielający każdy komplet tablic. 7. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy każdą zamówioną partię tablic rejestracyjnych, zgodnie z zamówieniem, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 8. Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone tablice rejestracyjne. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 11. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31523200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu, b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) Gwarancjach bankowych, d) Gwarancjach ubezpieczeniowych, e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359 z późn. zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Nr konta: BGŻ S.A. O/Brzesko, 20 2030 0045 1110 0000 0240 0980 z dopiskiem „Wytworzenie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych”. 5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ust. 3 litera „b”-„e” zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w siedzibie Zamawiającego lub załączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest wpisany do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę, działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : 1) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5 ppkt2 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt6.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt 6.1). 7. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 8. Dokumenty wymagane od Wykonawców inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Wszystkie składane dokumenty muszą być czytelne, o treści nie budzących wątpliwości interpretacyjnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach