Przetargi.pl
Dostawa i montaż tablic informacyjno- edukacyjnych oraz oznakowanie ścieżki w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0045/17 pt. Babiogórskie ścieżki współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Gmina Zawoja ogłasza przetarg

 • Adres: 34-222 Zawoja, Zawoja
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8775-015 , fax. 33 8775-015
 • Data zamieszczenia: 2019-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawoja
  Zawoja 1307
  34-222 Zawoja, woj. małopolskie
  tel. 33 8775-015, fax. 33 8775-015
  REGON: 72182019000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawoja.ug.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż tablic informacyjno- edukacyjnych oraz oznakowanie ścieżki w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0045/17 pt. Babiogórskie ścieżki współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - wykonanie wraz z montażem tablic informacyjno-edukacyjnych – 10 szt. - oznakowanie trasy – ok. 9 km - Wykonawca zamontuje tablice w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. - Znakowanie trasy należy przeprowadzić w oparciu o aktualne instrukcje znakowania szlaków turystycznych PTTK. do oznakowania tras Wykonawca użyje farb najwyższej jakości. Znakowanie nastąpi w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację. - Jeżeli prace znakarskie wymagają od Wykonawcy czasowego zajęcia pasa drogowego, musi on uzyskać stosowne uzgodnienia we własnym zakresie i na własny koszt. - Prace muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawa. - Wykonawca opracuje mapkę szlaku i przedstawi Zamawiającemu projekt do akceptacji. - Opracowane tablice muszą zawierać logotypy, których wzory Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy w wersji elektronicznej. - Zamawiający dostarczy treści merytoryczne do umieszczeniu na tablicach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31523200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt.4 ROZPORZĄDZENIa MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyzej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach